Aktuālā tiesu prakse

Satversmes tiesas 2018.gada 18.oktobra spriedums lietā Nr.2017-35-03

Satversmes tiesa 2018.gada 18.oktobrī taisīja spriedumu lietā Nr.2017-35-03 “Par Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.2.1.apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.panta pirmajam teikumam”. Saskaņā ar apstrīdēto normu dzīvokļa īpašumos nesadalītas daudzdzīvokļu mājas vai tādas nedzīvojamā ēkā esošas telpu grupas, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, gadījumā nodokļa maksātājam – fiziskajai personai – samazinātās nodokļa likmes piemēro par to mājas platības daļu, kurā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 0.00 ir deklarēta kādas personas dzīvesvieta, pieņemot, ka vienai dzīvesvietu deklarējušai personai piekrīt 30 kvadrātmetri no mājas daļas, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un par šai daļai piekrītošo koplietošanas telpu platību. Par pārējo platības daļu nodokļa maksātājam piemēro nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības.

Tiesa atzina, ka minētai normai ir leģitīms mērķis, kā arī nepastāv citi, saudzējošāki līdzekļi, ar kuriem atšķirīgās attieksmes leģitīmo mērķi būtu iespējams sasniegt vismaz tādā pašā kvalitātē. Līdz ar to, nosakot atšķirīgo attieksmi, Rīgas dome ir ievērojusi samērīguma principu un apstrīdētā norma atbilst Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.panta pirmajam teikumam.

Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.

 

LR Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 3.jūlija spriedums lietā Nr. SKA-90/2018

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 3.jūlija spriedumā lietā Nr. SKA-90/2018 secināts, ka kopš 2012.gada 1.janvāra, kad stājās spēkā grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kopīpašuma lietošanas kārtībai vairs nav atzīstama ietekme uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību. Maksājot nekustamā īpašuma nodokli par kopīpašumu, katra kopīpašnieka daļa nosakāma atbilstoši īpašumā esošajām domājamām daļām, neņemot vērā kopīpašuma lietošanas kārtību, pat ja šāda lietošanas kārtība reģistrēta zemesgrāmatā.

Lejupielādēt spriedumu šeit.

 

LR Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 4.aprīļa spriedums lietā Nr.SKA-63/2018

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2018.gada 4.aprīļa spriedumā lietā Nr.SKA-63/2018 secināts, ka pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli par neeksistējošu objektu izbeidzas ar tā ieraksta dzēšanu no Kadastra informācijas sistēmas. Tiesa spriedumā norādīja, ka ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 2014.gada 1.janvāra grozījumiem pēc būtības ir noregulēta nodokļa samaksas pienākuma izbeigšanās gadījumos, kad vairs neeksistē nekustamā īpašuma objekts (tas vairs vispār nepastāv dabā vai ir pievienots citam objektam). Šādā gadījumā nodokļa samaksas pienākuma izbeigšanās nav saistāma ne ar vienu citu brīdi, kā vienīgi ar laiku, kad Kadastra informācijas sistēmā dzēsts ieraksts par objektu.

Lejupielādēt spriedumu šeit.