Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU,

kuras pārvaldīšanas tiesības pārņemtas no pašvaldības atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir fiziskai personai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju – 90% apmērā.

! Saistošo noteikumu apakšpunkts zaudē spēku no 2022.gada 1.janvāra.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi:

 • Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:
  • dzīvokļa īpašuma sastāvā esošas ēkas daļas, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;
  • šīm daļām piekrītošo koplietošanas telpu daļa;
  • šiem objektiem piekritīgā zeme, ja tā pieder dzīvokļa īpašuma īpašniekam vai pieder vai piekrīt pašvaldībai.
 • Dzīvojamā māja atbilst šādiem nosacījumiem:
 • dzīvojamās mājas galvenais lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu māja;
 • dzīvojamajā mājā ir vismaz desmit dzīvokļa īpašumi;
 • dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību

dzīvojamo māju privatizāciju” pārņemtas no pašvaldības un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, vai dzīvojamajā mājā esošie dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju” un ir noslēgts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

 • Atvieglojumu piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
 • Nekustamais īpašums, par kuru piešķirts atvieglojums, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.
 • Persona, kurai ir tiesības uz atvieglojumu par dzīvojamo māju, kuras pārvaldīšanas tiesības atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” pārņemtas no pašvaldības, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē šādu dokumentu apliecinātas kopijas:

1) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;

2) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;

3) pieņemšanas un nodošanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;

4) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.

 • Persona, kurai ir tiesības uz atvieglojumu par dzīvojamo māju, kurā esošie dzīvokļi

privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”, līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Pārvaldē tikai 2. un 4.punktā minēto dokumentu apliecinātas kopijas.

 • Atvieglojumus piešķir visiem dzīvokļa īpašumu īpašniekiem ne ilgāk kā 2 taksācijas gadus par katru objektu neatkarīgi no tā īpašnieku maiņas.

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir:

 • nekustamā īpašuma nodokļa parādi, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru;
 • nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

 • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
 • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.