Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana

nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lieto sabiedriskā labuma organizācijas.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir 90% apmērā.

Lai tiktu piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par tiem nekustamajiem īpašumiem, ko lieto sabiedriskā labuma organizācijas par 2023. taksācijas gadu un turpmāk:

  • līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim jāiesniedz Departamentā pieteikums un nekustamā īpašuma izmantošanas plāns taksācijas gadam;
  • taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 konkrētajā nekustamā īpašuma objektā nedrīkst būt deklarēta dzīvesvieta nevienai personai;
  • saziņa ar nodokļa maksātāju notiek elektroniskā veidā vai ir iesniegts iesniegums ar norādītajiem iemesliem, kas liedz nodokļa maksātājam veikt saziņu ar Departamentu elektroniski. Iepriekš minētā prasība netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām;
  • līdz pēctaksācijas gada 1. maijam jāiesniedz Departamentā nekustamā īpašuma izmantošanas atskaite.
Līdz 01.05.2024. jāiesniedz Departamentā atskaite par nekustamā īpašuma izmantošanu 2023. gadā, apliecinot tā pastāvīgu lietošanu tikai sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem atbilstoši iesniegtajam plānam. Ja iesniegtajā atskaitē netiks pierādīta nekustamā īpašuma izmantošana atbilstoši atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem, atskaite netiks iesniegta vai  tiks nokavēts iesniegšanas termiņš nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par 2023. gadu tiks atcelti.

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

  • ēkas;
  • zeme.

Pieteikumam par atvieglojumu piešķiršanu, pievienojami dokumenti:

  • Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai. Ja līgums Pārvaldē ir iesniegts jau iepriekš, tad atkārtoti tas nav jāiesniedz.

Ja taksācijas gada laikā tiek pagarināts līguma darbības termiņš, tad ne vēlāk kā līdz sākotnējā līguma darbības termiņa beigām jāiesniedz Pārvaldē attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus un nekustamā īpašuma izmantošanas plāns atlikušajai taksācijas gada daļai.

  • Nekustamā īpašuma izmantošanas plāns, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lietos sabiedriskā labuma organizācija (norādot pasākumu norises laiku, vietu un īsu aprakstu).

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5.pielikums

! Iesniedzot pieteikumu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegtam no oficiālās elektroniskās adreses konta (eAdreses).