Iespējamie atbalsta pasākumi NĪN maksātājiem, kuri cietuši Covid-19 radītās ietekmes rezultātā

1. NĪN termiņa pagarināšanas uz 3 gadiem (Covid-19)

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.panta pirmo daļu nodokļu maksātājam, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze, ir tiesības līdz 30.12.2020. pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja termiņa kavējums radies Covid -19 izplatības dēļ. Nodokļu maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās iesniedz nodokļu administrācijai pamatotu iesniegumu. Nodokļu administrācijai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Termiņa pagarinājumam var pieteikties (pamatojoties uz  2020.gada 26. marta MK noteikumu Nr.165 3.punktu) krīzes skartie nodokļu maksātāji, kuru:

 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā, aprīlī, maijā vai jūnijā, salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.martam, samazinājušies par 30 %;
 • ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, maijā vai jūnijā salīdzinot ar 2019. gada divpadsmit mēnešu vidējiem ieņēmumiem vai to mēnešu vidējiem ieņēmumiem, kuros uzņēmums faktiski darbojies laikposmā no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 1.martam, samazinājušies par 20 %, un krīzes skartais darba devējs atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • krīzes skartā darba devēja eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 eiro;
  • krīzes skartā darba devēja izmaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 eiro;
  • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 eiro.

Lai izvērtētu nodokļu maksātāja atbilstību noteiktiem kritērijiem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei būs jāpieprasa papildus informācija Valsts ieņēmumu dienestam. Lai paātrinātu lēmuma pieņemšanu nodokļu maksātājam vienlaicīgi Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jāsniedz piekrišana Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu maksātāja datu nodošanai Rīgas pašvaldībai.

Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.i., tiem kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu (vai parāds ir pagarināts un tiek veikta parādu apmaksa), kā arī tiks ņemta vērā nodokļu maksātāja līdzšinējā sadarbība ar nodokļu administrāciju.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegums NĪN samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (Covid-19)

 

2. NĪN termiņa sadalīšana vai atlikšana līdz vienam gadam (termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā)

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu nodokļu administrācijai ir tiesības sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.

Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, kuru rezultātā radies nodokļu samaksas termiņa kavējums, iesniedz pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.i., tiem kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu (vai parāds ir pagarināts un tiek veikta parādu apmaksa), kā arī tiks ņemta vērā nodokļu maksātāja līdzšinējā sadarbība ar nodokļu administrāciju.

Iesnieguma veidlapa

Iesniegums NĪN samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai (termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā)

 

3. Citi atbalsta mehānismi

Nodokļa maksātājiem ir iespējas izmantot arī pirms krīzes spēkā esošos atbalsta mehānismus:

 • Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu), sadalot nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% par katru dienu visā kavējuma periodā.
 • Atkārtoti sadalīt termiņos (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”24.panta pirmās daļas 1.3punktu) uz laiku līdz sešiem mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% par katru dienu visā kavējuma periodā.
 • Attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nodokļa parādiem – uz laiku līdz 3 gadiem (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu) vienoties par parāda samaksu saskaņā ar grafiku. Iesniegums jāiesniedz 6 mēnešu laikā no bezstrīdus lēmuma pieņemšanas brīža. Šajā gadījumā nokavētajiem nodokļa maksājumiem tiek piemērota nokavējuma nauda 0.025% par katru dienu kavējuma periodā.