Iespējamie atbalsta pasākumi NĪN maksātājiem, kuri cietuši Covid-19 radītās ietekmes rezultātā

Informatīvais materiāls par atbalsta pasākumiem NĪN maksātājiem Rīgā

1. NĪN termiņa pagarināšanas uz 3 gadiem (Covid-19)

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.panta pirmo daļu nodokļu maksātājam, kurš atbilst Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.675 “Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” 3.punktā noteiktajam nosacījumam par saimnieciskās darbības ieņēmumu samazinājumu [1] un kuram ir radies nodokļu samaksas termiņa kavējums Covid-19 izplatības dēļ, ir tiesības līdz 2021. gada 30. jūnijam pieteikties nodokļu samaksas termiņa pagarinājumam, kā arī lūgt piešķirt nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantu, ja nodokļu maksātājs ir ievērojis nodokļu administrācijas lēmumā noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

Nodokļu maksātājam ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās jāiesniedz nodokļu administrācijai pamatotu iesniegumu. Nodokļu administrācijai ir tiesības nokavēto nodokļu maksājumu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Lai izvērtētu nodokļu maksātāja atbilstību noteiktiem kritērijiem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei būs jāpieprasa papildus informācija Valsts ieņēmumu dienestam. Lai paātrinātu lēmuma pieņemšanu nodokļu maksātājam vienlaicīgi Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jāsniedz piekrišana Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu maksātāja datu nodošanai Rīgas pašvaldībai.

Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.i., tiem kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu (vai parāds ir pagarināts un tiek veikta parādu apmaksa), kā arī tiks ņemta vērā nodokļu maksātāja līdzšinējā sadarbība ar nodokļu administrāciju.

[1] Ministru kabineta 2020.gada 10.novembra noteikumu Nr.675” Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos” 3.punktā noteikts, ka atbalstam algu subsīdijai ir tiesīgs pieteikties darba devējs, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
3.1. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
3.2. tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

2. NĪN termiņa sadalīšana vai atlikšana līdz vienam gadam (termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā)

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 4.punktu nodokļu administrācijai ir tiesības sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz vienam gadam nokavēto nodokļu maksājumu samaksu, ja termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā.

Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, kuru rezultātā radies nodokļu samaksas termiņa kavējums, iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa. 

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.i., tiem kuriem nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu (vai parāds ir pagarināts un tiek veikta parādu apmaksa), kā arī tiks ņemta vērā nodokļu maksātāja līdzšinējā sadarbība ar nodokļu administrāciju.

3. Citi atbalsta mehānismi

Nodokļa maksātājiem ir iespējas izmantot arī pirms krīzes spēkā esošos atbalsta mehānismus:

  • Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu), sadalot nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% par katru dienu visā kavējuma periodā.
  • Atkārtoti sadalīt termiņos (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām”24.panta pirmās daļas 1.3punktu) uz laiku līdz sešiem mēnešiem nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu un kuri samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% par katru dienu visā kavējuma periodā.
  • Attiecībā uz bezstrīda kārtībā piedzenamiem nodokļa parādiem – uz laiku līdz 3 gadiem (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu) vienoties par parāda samaksu saskaņā ar grafiku. Iesniegums jāiesniedz 6 mēnešu laikā no bezstrīdus lēmuma pieņemšanas brīža. Šajā gadījumā nokavētajiem nodokļa maksājumiem tiek piemērota nokavējuma nauda 0.025% par katru dienu kavējuma periodā.

Cienījamie klienti! Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai ierobežotu Covid 19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.

Iesniegumus lūdzam iesniegt elektroniski:
– portālā latvija.lv (e-pakalpojums “Iesniegums iestādei”, informācija kā to izdarīt ir pieejama šeit );
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu nav iespējas iesniegt elektroniski, lūdzam tos nosūtīt Pārvaldei pa pastu vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).