Par pārvaldi

Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ir Rīgas domes Finanšu departamenta pakļautībā esoša Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, kas veic Pašvaldībai piekritīgo nodokļu administrēšanu un nodokļu maksātāju apkalpošanu, kā arī nosaka Pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Pārvaldei ir šādas funkcijas:

Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana

Zemes nodokļa un īpašuma nodokļa parādu administrēšana

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķināšana

Informācijas sagatavošana par Pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokli

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas stratēģiskā attīstība no Pašvaldības viedokļa

Struktūra

Saskaņā ar Nolikumu, Pārvaldes struktūru apstiprina Finanšu departamenta direktors.
Pārvaldes struktūrshēma.

Vadība

Pārvaldes darbu organizē un vada Pārvaldes priekšnieks, kuru ieceļ amatā Rīgas dome. Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks ir Ilmārs Ziedonis.

Pārvaldes priekšniekam ir viens vietnieks, kura kompetenci nosaka Pārvaldes priekšnieks. Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieka vietniece ir iestādes Juridiskās nodaļas vadītāja Ināra Papina.

Ilmārs Ziedonis

Ilmārs Ziedonis

kontakttālrunis
67105087
e-pasts: pip@riga.lv

Ināra Papina

Ināra Papina

kontakttālrunis
67105087
e-pasts: pip@riga.lv

Dokumenti

Pārvaldes nolikums

Nosaka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes funkcijas, uzdevumus, kompetenci, struktūru un darba organizāciju.

Kvalitātes vadības sistēma

Kvalitātes vadības sistēma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē tika ieviesta un sertificēta 2005.gadā saskaņā ar standarta ISO 9001:2000 prasībām. 2017.gada aprīlī kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši jaunā standarta ISO 9001:2015 prasībām.

Informācijai

Zemsliekšņa iepirkumu plāns

Ar Pārvaldes zemsliekšņa iepirkumu plānu varat iepazīties šeit.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija

Ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģiju varat iepazīties šeit.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ētikas kodekss

Ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ētikas kodeksu varat iepazīties šeit.

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem Pārvaldē. Detalizētāka informācija šeit.

Trauksmes celšana

Ar informāciju par trauksmes celšanu Rīgas valstspilsētas pašvaldībā varat iepazīties šeit.

Dati par klientu apmierinātības mērījumiem