PĀRVALDE INFORMĒ, KA IR IESPĒJA VIENOTIES PAR NĪN SAMAKSAS TERMIŅA PAGARINĀŠANU, JA TERMIŅA KAVĒJUMS RADIES COVID-19 VAI NEPĀRVARAMAS VARAS REZULTĀTĀ. 

Papildu informācija sadaļā “COVID-19

Atceļ vairākus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmēra ierobežojumus

Ceturtdien, 12. novembrī,  Rīgas domes sēdē deputāti atbalstīja grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos, atceļot vairākus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma apmēra ierobežojumus.
Tas darīts ar mērķi veicināt kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku atjaunošanu un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī lai uzlabotu galvaspilsētas kopējo vizuālo tēlu un sniegtu atbalstu sabiedriskā labuma organizācijām.
Izmaiņas paredz atcelt līdz šim noteikto atvieglojuma apmēra ierobežojumu juridiskai personai desmit tūkstošu eiro apmērā taksācijas gadā.  Minētie grozījumi veicinās pilsētas vēsturiskajā apbūvē ietilpstošo ēku un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurāciju, rekonstrukciju, kā arī motivēs ēku īpašniekus veikt fasāžu atjaunošanu un fasāžu dekoratīvā apgaismojuma izbūvi. Tāpat atvieglojuma summas ierobežojuma atcelšana veicinās iedzīvotāju ieinteresētību energoefektivitātes pasākumu veikšanā, tādējādi samazinot iedzīvotājiem uzlikto apkures izmaksu slogu par daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana. Tāpat atvieglojuma apmēra atcelšana veicinās ieguldījumu veikšanu savā nekustamajā īpašumā.
Saistošajos noteikumos ir veikti arī grozījumi, lai atbalstītu sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību pilsētā. Ir paredzēts atcelt atvieglojuma apmēra ierobežojums piecu tūkstošu eiro apmērā par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai savām vajadzībām lieto sabiedriskā labuma organizācijas.
Grozījumi saistošajos noteikumos stāsties spēkā 2021.gada 1.janvārī.

Pārvalde informē, ka NĪN apmaksu var veikt:

  • Portālos www.eriga.lv, www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv;
  • Savā internetbankā vai banku filiālēs. Pakalpojumam tiek piemērota kredītiestādes noteiktā komisijas maksa;
  • Ar MasterCard un VISA sistēmu bankas norēķinu kartēm RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Terēzes ielā 5, Rīgā (pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 80000850) un RD Apmeklētāju pieņemšanas centros, Rīgā, Kungu ielā 7/9, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31 vai Eduarda Smiļģa ielā 46. Pakalpojums bez komisijas maksas (pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta);
  • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās. Pakalpojumam tiek piemērota VAS "Latvijas Pasts" noteiktā  komisijas maksa.
  • SIA "MAXIMA Latvija" veikalu kasēs ar bankas norēķinu kartēm vai skaidras naudas veidā. Pakalpojumam tiek piemērota pakalpojuma sniedzēja noteiktā komisijas maksa.

! Lai veiktu NĪN apmaksu SIA "MAXIMA Latvija" kasierim jāuzrāda NĪN maksāšanas paziņojums, kurā iestrādāts svītrkods. Vēršam uzmanību, ka maksājumu summa, kas iekodēta svītrkodā ir vienāda ar maksājumu kopsummu, kas norādīta maksāšanas paziņojumā. Ja klients vēlas apmaksāt daļu no kopsummas, tad pirms maksājuma veikšanas jāinformē kasieri par maksājamās summas apmēru.

! Maksājumi netiek pieņemti, ja maksāšanas paziņojumā norādītā summa pārsniedz 1000 EUR un ja maksāšanas paziņojuma svītrkods vai tā atšifrējums ir bojāts un nav skaidri salasāms.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.¹ panta 2. daļu nodokļa samaksas diena ir diena, kad valsts budžets vai pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

! Vēršam uzmanību, ka ne visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina iemaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ieskaitīšanu pašvaldības kontā tajā pašā dienā, kad veikts maksājums.

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29.panta 2.daļa nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja numurs.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ir izdevusi NĪN aprēķina administratīvos aktus. Informācija par administratīvajiem aktiem apskatāma šeit.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde ir izdevusi ar NĪN parāda piedziņu saistītus dokumentus. Informācija par dokumentiem apskatāma šeit.

Informācija par Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu

Informējam, ka 2018.gada 18.oktobrī ir pieņemts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2017-35-03, ar kuru nolemts atzīt Rīgas domes 2015.gada 9.jūnija saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.2.1. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91.panta pirmajam teikumam un 105.panta pirmajam teikumam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.