Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Rīgas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi.

Savukārt, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu“, kā arī nav informējis Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22.martā, un tas nav iemesls, lai nodokļa maksātājs tiktu atbrīvots no saistībām par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumenti vai nomas līgums. Pilnvarotām personām – papildus pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu).

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

1.pielikums. Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (jaunajiem īpašniekiem)

2.pielikums. Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli

6.pielikums. Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju, rakstot uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa pastu – nosūtot iesniegumu ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvarojuma apliecinājumu u.c.).
  • Pa tālruni – lūdz atkārtoti izsūtīt maksāšanas paziņojumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju, zvanot uz informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
  • Klātienē – iesniedzot iesniegumu PIP darba laikā ar dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu, pilnvarotās personas – papildus pilnvarojuma apliecinājumu (uzrādot oriģinālu).

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – saņem maksāšanas paziņojumu (ja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē reģistrēts nodokļa maksātāja rakstisks vai portālā www.eriga.lv, vai www.epakalpojumi.lv aizpildīts elektronisks iesniegums), vai saņem informatīva rakstura atbildi.
  • Portālā – iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv, ir iespējams apskatīt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem / lēmumiem), veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu.
  • Pa tālruni – saņem informatīva rakstura konsultāciju pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
  • Pa pastu – saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.
  • Klātienē – saņem maksāšanas paziņojuma datora izdruku vai konsultāciju PIP darba laikā.

Pilns pakalpojuma apraksts Rīgas domes portālā