Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu saņemšana

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.111 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo maksātājam līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc norādītās adreses.

Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi.

Savukārt, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu saskaņā ar “Dzīvesvietas deklarēšanas likumu“, kā arī nav informējis Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par pasta adresi vai e-pasta adresi, uz kuru sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu, nodokļa aprēķins stājas spēkā taksācijas gada 22.martā, un tas nav iemesls, lai nodokļa maksātājs tiktu atbrīvots no saistībām par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

1.pielikums. Lai pieteiktos pašvaldībā kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (jaunajiem īpašniekiem)

2.pielikums. Ja nodokļa maksātājs līdz kārtējā taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli

4.pielikums. Paziņojums par objektiem, kurus neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju, rakstot uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa pastu – nosūtot iesniegumu ar dokumentiem (īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentu vai nomas līgumu, pilnvarojuma apliecinājumu u.c.).
  • Pa tālruni – lūdz atkārtoti izsūtīt maksāšanas paziņojumu vai lūdz informatīva rakstura konsultāciju, zvanot uz informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
  • Klātienē – iesniedzot iesniegumu PIP darba laikā ar dokumentiem (nekustamā īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās dokumentus vai nomas līgumu, pilnvarotās personas – papildus pilnvarojuma apliecinājumu (uzrādot oriģinālu).

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – saņem maksāšanas paziņojumu (ja Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē reģistrēts nodokļa maksātāja rakstisks vai portālā www.eriga.lv, vai www.epakalpojumi.lv aizpildīts elektronisks iesniegums), vai saņem informatīva rakstura atbildi.
  • Portālā – iepriekš veicot autorizāciju portālā www.eriga.lv vai www.epakalpojumi.lv, ir iespējams apskatīt informāciju par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes izdotajiem administratīvajiem aktiem (maksāšanas paziņojumiem / lēmumiem), veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu, izmantojot banku tiešsaistes pieslēgumus, veikt nodokļa apmaksu par citu personu.
  • Pa tālruni – saņem informatīva rakstura konsultāciju pa bezmaksas informatīvo tālruni +371 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).
  • Pa pastu – saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu.
  • Klātienē – saņem maksāšanas paziņojuma datora izdruku vai konsultāciju PIP darba laikā.

Pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese

Oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese ir digitālā pastkastīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, un tā nodrošinās iespēju valsts iestādēm veidot saraksti ar iedzīvotājiem. E-adrese ir pieejama brīvprātīgi ikvienai fiziskai personai, kas sasniegusi 14 gadu vecumu, sākot ar 02.01.2019., identificējoties portālā www.latvija.lv

Aktivizējot e-adreses kontu, iedzīvotājs paziņo, ka saziņu ar valsts iestādēm, tajā skaitā arī ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi, turpmāk vēlas organizēt tikai elektroniskā veidā (e-adresē), līdz ar to Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei būs pienākums visu korespondenci nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem sūtīt TIKAI uz e-adresi (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta 1.daļa).

Saskaņā ar Paziņošanas likuma 9.pantu, dokuments, kas nosūtīts uz oficiālo elektronisko adresi, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

Portālā www.latvija.lv e-adreses konta uzstādījumos ir iespēja norādīt savu privāto e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt paziņojumu par e-adresē saņemtu jaunu ziņojumu (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 13.pants).

Iedzīvotājiem e-adreses lietošana ir brīvprātīga, tāpēc, ja ir izveidota e-adrese, to var arī deaktivizēt vai atteikties no e-adreses lietošanas (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 11.pants).

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 12.panta 4.daļu, visa korespondence pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas fiziskai personai paziņojama atbilstoši Paziņošanas likumam. Ja fiziskā persona pēc oficiālās elektroniskās adreses konta deaktivizēšanas saziņai ar iestādi un dokumentu saņemšanai vēlas izmantot elektroniskos sakarus, tā Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā to atkārtoti norāda iestādei.

! Līdz ar to, lūgums nodokļa maksātājiem, kas deaktivizējuši savu e-adresi, no jauna paziņot Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei e-pasta adresi, uz kuru turpmāk vēlaties saņemt korespondenci.

Plašāka informācija par e-adresi atrodama šeit.