NĪN atvieglojumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi:

TRŪCĪGĀM UN MAZNODROŠINĀTĀM PERSONĀM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

 • trūcīgām personām – 90%;
 • maznodrošinātām personām – 70%.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:
Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem.

Atvieglojumus piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Atvieglojumus piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss. Tiesības uz atvieglojumu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusa beigām.

Atvieglojumus nepiešķir, ja trūcīgās personas statuss piešķirts uz vienu mēnesi.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu personai, kurai ar Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas personas vai maznodrošinātas personas statuss.

Kā var iesniegt pieteikumu?

PENSIONĀRIEM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas pilsētā var saņemt pensionārs, kurš ir sasniedzis Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju, ir ieguvis pensionāra statusu un atbilst Rīgas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” prasībām.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

 • vientuļam pensionāram – 90%;
Vientuļš pensionārs ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.
 • pensionāram, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 70%;
Atvieglojumus piemēro arī gadījumos, ja pensionāram ir pilngadīgs bērns, kurš ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs, un abām personām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta. Atvieglojumu piešķiršanu neietekmē nekustamā īpašuma adresē deklarētās nepilngadīgās personas.
 • pensionāram, kuram ir pilngadīgi bērni un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 50%.
Atvieglojumu piešķiršanu neietekmē nekustamā īpašuma adresē deklarētās nepilngadīgās personas.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, ja tas ir vienīgais personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošais īpašums Rīgas pilsētā;
 • atvieglojumus piešķir, ja pensionāra deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi;
Pensionāram atvieglojumus piešķir arī tad, ja tā deklarētā dzīvesvieta ir pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.
 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumus līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu un jāuzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu (pensionāra apliecība; invaliditāti apliecinošs dokuments);
 • atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, par kuru iesniegts personas pieteikums, un par to laika periodu, kurā persona atbilst atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem;
 • ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.

Nodokļa maksātājam mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, ir pienākums paziņot Pārvaldei, ja:

 • īpašumā vai tiesiskā valdījumā tiek iegūts vēl kāds nekustamais īpašums Rīgas pilsētā;
 • īpašumā tiek deklarēta pilngadīga persona un līdz ar to vairs neizpildās nosacījumi atvieglojumu piešķiršanai;
 • īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbībā, tas tiek izīrēts vai iznomāts.

Ja zūd atvieglojumu piešķiršanas pamats vai nodokļa maksātājs vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, aprēķināto summu sadalot pa likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem.

Ja nodokļa maksātājs nav izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu, Pārvalde papildus nekustamā īpašuma nodoklim aprēķina arī nokavējuma naudu. Tāpat šādā gadījumā nodokļa maksātājs zaudē tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, uz vienu gadu, skaitot no dienas, kad pašvaldība ir konstatējusi pēdējo pārkāpumu.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu.

Kā var iesniegt pieteikumu?

BĒRNIEM INVALĪDIEM, 1.vai 2.grupas INVALĪDIEM, personām, kas dzīvo kopā ar 1.vai 2.grupas invalīdu vai bērnu invalīdu

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

 • vientuļam 1. vai 2.grupas invalīdam – 90%;
Vientuļš 1. vai 2.grupas invalīds ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.
 • 1. vai 2.grupas invalīdam, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs – 70%;
Atvieglojumus piemēro arī gadījumos, ja 1. vai 2.grupas invalīdam ir pilngadīgs bērns, kurš ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs, un abām personām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta. Atvieglojumu piešķiršanu neietekmē nekustamā īpašuma adresē deklarētās nepilngadīgās personas.
 • 1. vai 2.grupas invalīdam – 50%;
 • bērnam invalīdam vai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%;
 • personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar 1. vai 2.grupas invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 50%.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, ja tas ir vienīgais personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošais īpašums Rīgas pilsētā;
 • atvieglojumus piešķir, ja personas deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi;
1. vai 2.grupas invalīdam atvieglojumus piešķir arī tad, ja tā deklarētā dzīvesvieta ir pansionātā vai sociālās aprūpes iestādē.
 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumus līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu un jāuzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu (invaliditāti apliecinošs dokuments; pensionāra apliecība);
 • atvieglojumus piešķir par to taksācijas gadu, par kuru iesniegts personas pieteikums, un par to laika periodu, kurā persona atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem;
 • ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.

Nodokļa maksātājam mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, ir pienākums paziņot Pārvaldei, ja:

 • īpašumā vai tiesiskā valdījumā tiek iegūts vēl kāds nekustamais īpašums Rīgas pilsētā;
 • īpašumā tiek deklarēta pilngadīga persona un līdz ar to vairs neizpildās nosacījumi atvieglojumu piešķiršanai kā vientuļam 1. vai 2.grupas invalīdam vai 1. vai 2.grupas invalīdam, kuram nav pilngadīgu bērnu un kurš savā dzīvesvietā deklarēts viens vai kopā tikai ar vienu personu, kura ir 1. vai 2.grupas invalīds vai pensionārs;
 • īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbībā, tas tiek izīrēts vai iznomāts.

Ja zūd atvieglojumu piešķiršanas pamats vai nodokļa maksātājs vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, aprēķināto summu sadalot pa likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem.

Ja nodokļa maksātājs nav izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu, Pārvalde papildus nekustamā īpašuma nodoklim aprēķina arī nokavējuma naudu. Tāpat šādā gadījumā nodokļa maksātājs zaudē tiesības uz nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, uz vienu gadu, skaitot no dienas, kad pašvaldība ir konstatējusi pēdējo pārkāpumu.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu.

Kā var iesniegt pieteikumu?

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas pilsētā var saņemt persona, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un kura atbilst Rīgas domes 18.12.2012. saistošajos noteikumos Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” noteiktajām prasībām.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir par:

 • trīs un vairāk bērniem – 90%;
 • diviem bērniem – 70%;
 • vienu bērnu – 50%.
Atvieglojumus piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir bērns.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • atvieglojumus piešķir, ja taksācijas gada 1.janvārī personas vai tās laulātā deklarētā dzīvesvieta ir nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, kopā ar attiecīgo bērnu skaitu (izņemot audžuģimenēs ievietotos bērnus);
 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts;
 • piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

Pārvaldē līdz taksācijas gada 15.decembrim jāvēršas tikai, lai iesniegtu:

 • pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu – lai saņemtu atvieglojumus par garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām un tām piekritīgo zemi;
Ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.
 • pieteikumu un apliecinājumu par audžuģimenē ievietotajiem bērniem taksācijas gada 1.janvārī;
 • pieteikumu un izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu vai bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), kas taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).
Pieteikums un izglītības iestādes apliecinājums Pārvaldē ir jāiesniedz katru taksācijas gadu, kamēr bērns turpina studijas un atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu.

Pamatojoties uz grozījumiem likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.2 daļā, sākot no 2018.gada 1.janvāra nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā piešķir arī gadījumos, kad daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni) dzīvo pirmās pakāpes augšupēja radinieka (daudzbērnu ģimenes vecāka mātes vai tēva) īpašumā.

Lai varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, īpašniekam taksācijas gada 1.janvārī ir jābūt deklarētam īpašumā kopā ar pirmās pakāpes radinieku (meitu/dēlu vai tā laulāto), kā arī ne mazāk kā trīs viņu bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

Kā var iesniegt pieteikumu?

APGĀDNIEKA ZAUDĒJUMA PENSIJAS saņemšanas gadījumā

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

 • personai, kurai taksācijas gada 1.janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju – 90%;
Atvieglojumus piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir bērns.
 • personai, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai – 90%.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, ja tas ir vienīgais personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošais īpašums Rīgas pilsētā;
 • atvieglojumus piešķir, ja persona, kurai aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, taksācijas gada 1.janvārī savu dzīvesvietu ir deklarējusi nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums, kopā ar apgādnieku zaudējušu bērnu;
 • atvieglojumus piešķir, ja persona, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā, taksācijas gada 1.janvārī, savu dzīvesvietu deklarējusi nekustamā īpašuma objektā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums;
 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts;
 • piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī.

 • Personai, kurai taksācijas gada 1.janvārī aprūpē ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem.

Pārvaldē līdz taksācijas gada 15.decembrim jāvēršas tikai, lai iesniegtu pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām un tām piekritīgo zemi.

Ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.
 • Personai, kura saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ja tā turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, Pārvaldē līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz pieteikums un izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka taksācijas gada 1.janvārī persona turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).
Pieteikums un izglītības iestādes apliecinājums Pārvaldē ir jāiesniedz katru taksācijas gadu, kamēr persona turpina studijas un atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu.

Kā var iesniegt pieteikumu?

POLITISKI REPRESĒTĀM PERSONĀM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus politiski represētām personām piešķir 50% apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumus persona Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) iesniedz šādus dokumentus:
  • politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
 • nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc minēto dokumentu iesniegšanas;
 • ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.
Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt Pārvaldi par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā.

Ja zūd atvieglojumu piešķiršanas pamats vai nodokļa maksātājs vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, aprēķināto summu sadalot pa likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem.

Ja nodokļa maksātājs nav izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu, Pārvalde papildus nekustamā īpašuma nodoklim aprēķina arī nokavējuma naudu.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu kā politiski represētai personai.

Kā var iesniegt pieteikumu?

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM, KURĀM VEIKTA VISU FASĀŽU SILTINĀŠANA

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 90% apmērā piešķir personai par daudzdzīvokļu māju, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā, vai brīvi stāvošām telpu grupām (dzīvokļiem), kas atrodas šādas ēkas sastāvā.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • atvieglojumus piešķir par ēkām, kurās būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);
 • ja objektam visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014.gada 1.janvāra, atvieglojumu piešķiršanas priekšnoteikums ir derīgs ēkas energoefektivitātes sertifikāts, kurā ēkai noteiktā energoefektivitātes klase nav zemāka par C klasi.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • Daudzdzīvokļu māju vai brīvi stāvošu telpu grupu (dzīvokļu) atbilstību atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem izvērtē Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde). Ja nekustamais īpašuma atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā viena mēneša laikā:
 • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem.
 • Atvieglojumus piešķir, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā:
  • 10 gadus, ja visu fasāžu siltināšana veikta pēc 2013.gada 31.decembra;
  • uz ēkas energoefektivitātes sertifikāta derīguma termiņa laiku nepārtrauktu periodu, ja visu fasāžu siltināšana veikta pirms 2014.gada 1.janvāra, bet ne ilgāk kā 10 gadus.

Kā var iesniegt pieteikumu?

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM, KURĀM PĀRVALDĪŠANAS TIESĪBAS PĀRŅEMTAS NO PAŠVALDĪBAS atbilstoši likumam “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai dzīvokļi privatizēti saskaņā ar likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir fiziskai personai par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju – 90% apmērā.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • ēkai taksācijas gada 1.janvārī jāatbilst šādiem nosacījumiem:
Viena persona varēs vienlaicīgi saņemt atvieglojumus par vairākiem īpašumiem, kas atbilst prasībām (tajā skaitā vairākiem dzīvokļa īpašumiem vienā mājā)!
 • personas deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1.janvārī ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Adresei nav jābūt deklarētai konkrētajā objektā, par kuru tiks piešķirti atvieglojumi.
 • atvieglojumus piešķir par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Atvieglojumus piešķir par:

 • dzīvokļa īpašuma sastāvā esošām ēkas daļām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un šīm daļām piekrītošo koplietošanas telpu daļu;
 • telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja ir noslēgts šo telpu pārvaldīšanas līgums;
 • iepriekšminētajām telpām piekritīgo zemi, ja zeme pieder dzīvokļu īpašniekam vai pieder vai piekrīt pašvaldībai.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot personas atbilstību saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī, bet ne ilgāk kā 2 gadus par katru dzīvokļa īpašumu un tā sastāvā esošu vai tam piekritīgu zemi neatkarīgi no tā īpašnieku maiņas.
 • Lai saņemtu atvieglojumus persona līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē šādus dokumentus:
  1) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;
  2) dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pienākumu nodošanu attiecīgajai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai;
  3) pieņemšanas un nodošanas akts par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu no pašvaldības;
  4) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums.
Var būt gan individuāls līgums ar katru dzīvokļu īpašnieku, gan viens līgums, kuru no vienas puses parakstījuši vairākums dzīvokļu īpašnieku.

Par kooperatīvajām mājām iesniedz tikai 2. un 4.punktā minētos dokumentus.

 • Ja dokumentus iesniedz kaut viens dzīvokļa īpašnieks, bez papildus iesniegumiem tiek izvērtēta visu dzīvokļu īpašnieku atbilstība atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem.
 • Ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.

Kā var iesniegt pieteikumu?

Ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo VĒSTURISKO APBŪVI

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 25% apmērā piešķir personai par ēkām, kas atzītas par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tās tiek saglabātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā esošās vēsturiskās apbūves un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanai.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai.

Kā var iesniegt pieteikumu?

Ēkām, kas atzītas par VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKLI

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 50% apmērā piešķir personai par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un tiek saglabātas atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumus persona līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) noteiktas formas  pieteikumu (2.pielikums 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā” pievienojot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – VKPAI) norādījumu par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu kopiju (ar VKPAI apliecinājumu, ka norādījumi ievēroti) vai VKPAI rakstisku atzinumu par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā (ja iesniedzējs līdz tam nav saņēmis iepriekšminētos VKPAI norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu). Būvvalde līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu ar pievienotajiem dokumentiem un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmā;
 • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem. Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, kurā persona atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai.

Kā var iesniegt pieteikumu?

Ēkām, kas atrodas VALSTS NOZĪMES PILSĒTBŪVNIECĪBAS PIEMINEKĻU vai apbūves aizsardzības teritorijās

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir personai par ēkām, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu – “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā, Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā un tā aizsardzības zonā, “Mežaparks” (valsts aizsardzības Nr.7444) teritorijā, “Ķīpsalas vēsturiskā apbūve” (valsts aizsardzības Nr.8327) teritorijā, “Kalnciema ielas koka apbūve” (valsts aizsardzības Nr.8583) teritorijā un “Pārdaugavas apbūves fragments” (valsts aizsardzības Nr.7443) teritorijā vai apbūves aizsardzības teritorijās, kas noteiktas Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 395.punktā, – Āgenskalns, Bolderāja, Dzegužkalns – Nordeķi, Maskavas priekšpilsēta, Sarkandaugava (I, II, III), Teika, Torņakalns, Vecāķi, Vecmīlgrāvis (Emmas iela), Čiekurkalns, Pleskodāle (I un II), Jaunmīlgrāvis (Ezera iela), Vecdaugava (Airu iela), VEF rūpnieciskā apbūve, Ziemeļblāzmas kultūrvēsturiskais komplekss, kā arī par ēkām, kas ir iekļautas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ārpus šīm teritorijām, ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas un:

 • ir izbūvēts šādas ēkas fasādes dekoratīvais apgaismojums – 25%;
 • ir veikta šādas ēkas fasāžu pilna atjaunošana un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 50%;
 • ir veikta šādas ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 70%;
 • ir veikta šādas koka ēkas pilna restaurācija, atjaunošana vai pārbūve un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums – 90%.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • atvieglojumus piešķir par ēkām, kurās būvdarbi veikti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pabeigti (t.i., būvdarbi pabeigti un ēka pieņemta ekspluatācijā vai veikta atzīme ēkas fasādes apliecinājuma kartē par būvdarbu pabeigšanu);
 • atvieglojumus piešķir, ja būvdarbi pabeigti pēc 2013.gada 31.decembra un diennakts tumšajā laikā tiek nodrošināta izbūvētā ēkas fasādes dekoratīvā apgaismojuma pastāvīga darbība.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumus persona pēc būvdarbu pabeigšanas un to pieņemšanas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim iesniedz Rīgas pilsētas būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) noteiktas formas pieteikumu ēkas izvērtēšanai (4.pielikums 18.12.2012. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā”). Būvvalde līdz taksācijas gada 1.janvārim izvērtē personas pieteikumu un, ja nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, veic attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā;
 • Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem.
  Atvieglojumus piešķir, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.
Ja veikta ēkas fasāžu pilna atjaunošana vai ēkas pilna restaurācija un ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums atvieglojumus piešķir 5 gadus, sākot ar nākamo taksācijas gadu pēc atzīmes izdarīšanas Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā.

Kā var iesniegt pieteikumu?

Personām par nekustamo īpašumu, kuru lieto SABIEDRISKĀ LABUMA ORGANIZĀCIJAS

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 90% apmērā piešķir personai par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācijas.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru;

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumus līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu lieto sabiedriskā labuma organizācija;
 • atvieglojumus piešķir par to laika periodu, kurā persona atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem;
 • ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu.

Kā var iesniegt pieteikumu?

Zemei, kas ietilpst ĪPAŠI AIZSARGĀJAMO DABAS TERITORIJU KATEGORIJĀ

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 90% apmērā piešķir personai par zemi, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā – dabas liegumā vai dabas parka “Piejūra” dabas lieguma zonā (lietošanas tiesību aprobežojums nostiprināts zemesgrāmatā), ja nekustamais īpašums tiek apsaimniekots atbilstoši īpaši aizsargājamo dabas teritoriju normatīvo aktu prasībām un bez ierobežojuma pieejams sabiedrībai.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru;

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

Kā var iesniegt pieteikumu?

Zemei, kas tiek izmantota PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, SPORTA, KULTŪRAS UN SOCIĀLO IESTĀŽU darbības nodrošināšanai

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 90% apmērā piešķir personai par zemi, kas tiek izmantota pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai.

Personai atvieglojumus nepiešķir, ja:

 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas Rīgas domes Administratīvā komisija ir administratīvi sodījusi personu par pašvaldības saistošo noteikumu neievērošanu;
 • gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas personai ir aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu;
 • personai jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi vai nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru;

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumus līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu un dokumenti, kas apliecina zemes izmantošanu pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbībai;
 • atvieglojumus piešķir par to laika periodu, kurā persona atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem;
 • ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.

Veidlapas:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par nekustamo īpašumu.