NĪN parādu samaksa

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde aicina nodokļu maksātājus apzināties tiesiskās sekas, kas iestājas, neveicot savlaicīgu un pilnīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Gadījumos, kad jau ir radušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas piedzenami bezstrīda kārtībā, aicinām izmantot nodokļu likumos paredzētās iespējas veikt labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

Kas nodokļu maksātājiem jāzina par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu?

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.panta paredzētajā kārtībā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmā daļa paredz, ka nodokļu maksājumus, kuri nav samaksāti likumā noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (APL) 361.panta pirmo daļu par piespiedu izpildi parādnieku vispirms brīdina. Brīdinājumā tiek norādīts labprātīgās samaksas termiņš. Ja līdz noteiktajam termiņam parāds netiek samaksāts, tad nodokļu administrācija izdod lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta pirmā daļa paredz, ka uz brīdinājuma par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmuma par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams amatpersonas paraksts. Šādā gadījumā uz brīdinājuma par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmuma par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu jābūt atzīmei “Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta otro daļu nosūtot ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu saistītos dokumentus (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu) pa pastu, tos nav nepieciešams noformēt kā ierakstītus pasta sūtījumus.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājas lapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties. Ņemot vērā iepriekš minēto, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu Rīgas pilsētas pašvaldībā ir pieejama interneta vietnē: https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/adv/informacija-par-ni-nodokla-parada-piedzinu/default.htm

Ja lēmumā par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu norādītais parāds netiek samaksāts pilnā apmērā, nodokļu administrācija vai zvērināts tiesu izpildītājs veic tā izpildi saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, piemērojot sekojošus piespiedu izpildes līdzekļus:

  1. Nodokļu administrācija ar rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu vērš piedziņu uz naudas līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē vai kontā, kas atvērts pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja. Nodokļu administrācijas rīkojums par naudas līdzekļu pārskaitīšanu ir obligāti izpildāms.
  2. Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vērš nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām). Piedziņas vēršanu uz mantu uzsāk, ja nodokļu administrācijai, novirzot pārmaksas, nosūtot inkasācijas uzdevumu un izņemot skaidro naudu, nav izdevies segt nokavētos nodokļu maksājumus un izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

Saskaņā ar APL 364.panta pirmo daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas izdevumus sedz nodokļu maksātājs.

Tādējādi nodokļa savlaicīgas nesamaksāšanas gadījumā parādniekam jārēķinās ne vien ar to, ka kavējuma periodā tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda, bet var rasties arī citas nelabvēlīgās sekas, tai skaitā iespējami apgrūtinājumi nekustamā īpašuma lietošanai un papildus nodoklim un nokavējuma naudai var būt jāatlīdzina piedziņas izdevumi.

Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmito daļu, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei, uz nodokļu maksātāja motivēta iesnieguma pamata ir tiesības vienoties ar nodokļu maksātāju par nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz 3 gadiem.

Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

Nodokļu administrācijai uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, t.i., tiek apstiprināts nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiks. No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,025 procentu apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā.

Minētā likuma norma nav piemērojama tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

Ja pret nodokļu maksātāju ir uzsākts piedziņas process un lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļu maksātājs, iesniedzot minēto iesniegumu, pievieno tam dokumentu, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.

Ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi. Atceļot  nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku, nesamaksātajam pamatparādam nokavējuma nauda tiek atjaunota pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Vēršam uzmanību uz to, ka likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta vienpadsmitajā daļā noteiktais paredz nodokļu administrācijas tiesības, nevis pienākumu pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, ja nodokļu maksātājs to ir lūdzis motivētā rakstveida iesniegumā. Līdz ar to, gadījumos, kad nodokļu maksātājs nebija veicis maksājumus saskaņā agrāk noslēgtu vienošanos par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi, vai arī nodokļu administrācijas rīcībā, uz iesnieguma izskatīšanas dienu, ir informācija, ka zvērināts tiesu izpildītājs vērš piedziņu, pēc cita piedzinēja iniciatīvas, uz nodokļu maksātāja nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā, Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde noraida lūgumu izdot lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Kā var iesniegt pieteikumu?