Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā

Lapa atrodas izstrādes stadijā, informācija tiek papildināta.

No 2023.gada  1.janvāra tiek ieviesta jauna pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgā.

Tūrisma nodevas maksātāji būs personas, kuras Rīgas tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu, tajā skaitā, personas, kas tūristiem izīrē dzīvojamās telpas, ja uz minēto situāciju nav attiecināms Dzīvojamo telpu īres likuma regulējums. Paredzēts, ka nodevas maksātājs iekasēs nodevas summu no uzņemtajiem atpūtniekiem un tūristiem, proti, visām personām, kas atbilst Tūrisma likuma 1. panta pirmās daļas 13. punktā sniegtajai tūrista definīcijai (fiziskā persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu) un ir sasniegusi 18 gadu vecumu.

Tātad atbrīvojums no nodevas ir piemērojams tikai tad, ja persona atbilst kādam no likumā vai saistošajos noteikumos noteiktajiem izņēmumiem:
– persona ceļo ilgāk par 1 gadu;
– apmeklētajā vietā veic algotu darbu;
– persona nav sasniegusi 18 gadu vecumu;
– ar personu noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likumu.

Visi ar tūrisma nodevu saistītie procesi nodevas maksātājam būs jāveic Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://latvija.lv/. Visa saziņa ar nodevas maksātājiem norisināsies elektroniski. Nodevas administrēšanu nodrošinās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde.

Pirmais solis personām, kas Rīgas tūristu mītnēs uzņem tūristus, ir reģistrēšanās kā nodevas maksātājam. Jau esošu un strādājošu tūristu mītņu pārstāvjiem minētā reģistrēšanās ir jāveic 10 darba dienu laikā no noteikumu spēkā stāšanās (t.i., līdz 2022.gada 13.janvārim). Savukārt personām, kas vēl tikai plāno uzsākt tūristu uzņemšanu, jāatceras reģistrēties kā tūrisma nodevas maksātājam 10 darba dienu laikā no darbības uzsākšanas.

Reģistrēties kā nodevas maksātajam no 01.01.2023. varēs portāla latvija.lv e-pakalpojuma “Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu” (EP233) tiešsaistes formā – norādot nodevas maksātāja un tūristu mītnes pamatdatus.

Pēc reģistrēšanās nodevas maksātājam ir pienākums katru mēnesi iesniegt atskaiti par tūristu mītnē iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu. Arī ja kādā mēnesī tūrisma mītnē nav uzņemti viesi, nodevas maksātājam ir jāiesniedz ikmēneša atskaites, bet attiecīgajās atskaites ailēs jānorāda “0”. Ja tūristu uzņemšanu ir plānots pārtraukt uz ilgāku laiku, tad nodevas maksātājam ir iespēja reģistrēt darbības pārtraukšanu un šādā gadījumā atskaites vairs nebūs jāturpina iesniegt.

Nodevas maksātājs katru ceturksni – ne vēlāk kā 30. aprīlī, 30. jūlijā, 30. oktobrī un 30. janvārī – iemaksā pašvaldības budžetā par iepriekšējo ceturksni aprēķināto nodevu, maksājuma mērķa sadaļā norādot tūristu mītnes kodu, kas katrai tūristu mītnei tiek piešķirts reģistrējoties.

Normatīvie akti

Rīgas domes 09.11.2022. saistošie noteikumi Nr. RD-22-173-sn               Lejupielādēt

Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā (turpmāk – Rīga) likmi, nodevas maksāšanas un administrēšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā personas, kuras nodarbojas ar atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, sniedz pārskatus par uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un uzturēšanās laiku.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. nodeva – pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu tūristu mītnēs Rīgā;

2.2. nodevas maksātājs – persona, kura Rīgas tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu;

2.3. portāls – valsts pārvaldes pakalpojumu portāls, kas pieejams tīmekļvietnē www.latvija.lv;

2.4. nodevas maksātāja pamatdati – informācijas kopums, kas raksturo nodevas maksātāju:

2.4.1. juridiskām personām:

2.4.1.1. nosaukums;

2.4.1.2. reģistrācijas numurs;

2.4.2. fiziskām personām:

2.4.2.1. vārds, uzvārds;

2.4.2.2. personas kods;

2.4.2.3. elektroniskā pasta adrese, ja personai nav aktīva oficiālā elektroniskā adrese;

2.5. tūristu mītnes pamatdati – informācijas kopums, kas raksturo tūristu mītni:

2.5.1. tūristu mītnes nosaukums (ja tāds ir);

2.5.2. tūristu mītnes veids;

2.5.3. gultasvietu skaits tūristu mītnē;

2.5.4. tūristu mītnes adrese;

2.5.5. tūristu mītnes kadastra objektu dati;

2.5.6. tālruņa numurs saziņai ar tūristu mītnes kontaktpersonu;

2.6. tūristu mītnes kadastra objektu dati – kadastra apzīmējums un nepieciešamības gadījumā papildu dati, kas raksturo to nekustamā īpašuma daļu, kas tiek izmantota tūristu un atpūtnieku izmitināšanai:

2.6.1. ja izmanto visu ēku – ēkas kadastra apzīmējums (vai kadastra apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota vairākās ēkās);

2.6.2. ja izmanto daļu no ēkas:

2.6.2.1. kas ir kadastrāli uzmērīta, – tūristu mītnei izmantoto telpu grupu kadastra apzīmējumi un telpu grupas daļas platība, ja izmanto daļu no telpu grupas;

2.6.2.2. kas nav kadastrāli uzmērīta, – ēkas kadastra apzīmējums un tūristu mītnei izmantotā platība ēkā;

2.6.3. ja tūristu mītnes veids ir kempings, – zemes vienības kadastra apzīmējums (vai kadastra apzīmējumi, ja konkrētā tūristu mītne izvietota uz vairākām zemes vienībām);

2.7. tūristu mītnes kods – unikāls kods, kas pēc reģistrācijas portālā tiek piešķirts katrai nodevas maksātāja tūristu mītnei un turpmāk nodrošina tūristu mītnes identificēšanu;

2.8. tūristu uzskaites reģistrs – nodevas maksātāja tūristu mītnē apmetušos atpūtnieku un tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietverta vismaz informācija par atpūtnieka vai tūrista ierašanās un aizbraukšanas datumu, kā arī par to, vai minētā persona ir sasniegusi 18 gadu vecumu;

2.9. pavadītā nakts – nakts, kurā tūrists vai atpūtnieks ir bijis reģistrēts kā viesis tūristu mītnē Rīgā.

3. Nodevu administrē un samaksas kontroli nodrošina Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde).

4. No nodevas gūtie ieņēmumi tiek izmantoti tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu realizācijas veicināšanai un Rīgas kā pilsētas starptautiskās atpazīstamības, kā darījumu tūrisma galamērķa attīstības un kā kvalitatīvu, liela mēroga starptautisku, profesionālu kultūras un sporta pasākumu norises vietas veicināšanai.

II. Nodevas apmērs, atbrīvojumi no nodevas

5. Nodevas likme par katru atpūtnieka vai tūrista pavadīto nakti tūristu mītnē ir 1 euro, bet ne vairāk kā 10 euro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku tūristu mītnē.

6. Ar nodevu netiek aplikta tūristu vai atpūtnieku, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, uzturēšanās tūristu mītnē.

III. Reģistrēšanās kā nodevas maksātājam un pārskatu iesniegšanas kārtība

7. Persona, kura tūristu mītnē Rīgā sāk uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu, 10 darba dienu laikā no darbības uzsākšanas portālā reģistrējas kā nodevas maksātājs, tiešsaistes formā norādot nodevas maksātāja pamatdatus, tūristu mītnes pamatdatus un datumu, ar kuru tūristu mītnē ir uzsākta atpūtnieku un tūristu uzņemšana.

8. Nodevas maksātājs līdz katra kalendārā mēneša 20. datumam iesniedz pārskatu par tūristu mītnē iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu, portālā aizpildot pārskata tiešsaistes formu, kurā norāda:

8.1. periodu, par kuru pārskats tiek sniegts;

8.2. kopējo pavadīto nakšu skaitu;

8.3. tūristu vai atpūtnieku, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pavadīto nakšu skaitu;

8.4. tūristu vai atpūtnieku, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, pavadīto nakšu skaitu, kas pārsniedz 10 nepārtrauktas uzturēšanās naktis;

8.5. ar nodevu apliekamo pavadīto nakšu skaitu;

8.6. aprēķināto nodevas apmēru.

9. Ja nodevas maksātājs uzņem atpūtniekus un tūristus vairākās tūristu mītnēs, tad noteikumu 7. punktā minētā reģistrācija jāveic un 8. punktā minētais pārskats jāiesniedz par katru tūristu mītni atsevišķi.

10. Nodevas maksātājs, kas tūristu mītnē Rīgā pārtrauc uzņemt atpūtniekus un tūristus par maksu, 10 darba dienu laikā no darbības pārtraukšanas portālā elektroniski reģistrē darbības pārtraukšanu, tiešsaistes formā norādot datumu, ar kuru tūristu mītnē ir pārtraukta atpūtnieku un tūristu uzņemšana.

11. Ja nav reģistrēta noteikumu 10. punktā minētā atpūtnieku un tūristu uzņemšanas pārtraukšana, noteikumu 8. punktā norādīto pārskatu nodevas maksātājs iesniedz arī par mēnesi, kurā nav uzņemti atpūtnieki vai tūristi, noteikumu 8.2.-8.6. apakšpunktā noteiktajās pārskata sadaļās norādot “0”.

IV. Nodevas samaksas kārtība

12. Nodevas maksātājs katru ceturksni – ne vēlāk kā 30. aprīlī, 30. jūlijā, 30. oktobrī un 30. janvārī – iemaksā pašvaldības budžetā par iepriekšējo ceturksni aprēķināto nodevu, maksājuma mērķa sadaļā norādot tūristu mītnes kodu.

13. Nodevu ieskaita Rīgas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta vispārējo ieņēmumu kontā.

V. Tūristu uzskaites reģistrs, saziņa ar nodevas maksātāju

14. Nodevas maksātājs nodrošina, ka par katru nodevas maksātāja tūristu mītni ir pieejams tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietvertā informācija atbilst Pārvaldei iesniegtajā pārskatā par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu norādītajai informācijai.

15. Nodevas maksātājs vai tūristu mītnes pārstāvis pēc Pārvaldes vai Rīgas pašvaldības policijas pieprasījuma uzrāda tūristu uzskaites reģistru un attaisnojuma dokumentus.

16. Attaisnojuma dokumentos nodevas apmērs norādāms atsevišķi.

17. Saziņa ar nodevas maksātāju notiek elektroniski.

18. Nodevas maksātājs ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību un aktualitāti.

VI. Noslēguma jautājumi

19. Persona, kura noteikumu spēkā stāšanās dienā tūristu mītnē Rīgā uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu, 10 darba dienu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas portālā reģistrējas kā nodevas maksātājs, tiešsaistes formā norādot nodevas maksātāja un tūristu mītnes pamatdatus.

20. Atcelt Rīgas domes 2019. gada 25. septembra saistošos noteikumus Nr. 83 “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā” (Latvijas Vēstnesis, 2019, Nr. 259; 2020, Nr. 112; 2021, Nr. 188).

21. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 09.11.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-173-sn

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāstsAr saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā” (turpmāk – saistošie noteikumi) tiek aizstāti Rīgas domes 2019. gada 25. septembra saistošie noteikumi Nr. 83 “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā” (turpmāk – Saistošie noteikumi Nr. 83). Ar saistošajiem noteikumiem konceptuāli saglabāts līdzšinējais Saistošo noteikumu Nr. 83 regulējums, ar kuru Rīgā tiek ieviesta jauna nodeva, proti, pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu (turpmāk – nodeva), veicot divas saturiskas izmaiņas:

1) visas ar nodevu saistītās darbības, kas nodevas maksātājam veicamas elektroniski, tiks īstenotas valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļvietnē www.latvija.lv, bet nevis portālā www.e-riga.lv, kā tas bija saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr. 83 nosacījumiem;

2) no 12 uz 18 gadiem palielināts tūristu vai atpūtnieku, kuru uzņemšana tūristu mītnē ir apliekama ar nodevu, vecums.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums2.1. 2019. gada 25. septembrī pieņemto saistošo noteikumu Nr. 83 spēkā stāšanās ar vairākiem grozījumiem tika atlikta līdz 2023. gada 1. janvārim. Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 83 gan reģistrēšanās kā nodevas maksātājam, gan pārskatu iesniegšana, gan arī citas ar minēto nodevu saistītās darbības bija paredzēts veikt portālā www.e-riga.lv. Ņemot vērā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestajā daļā nostiprināto pienākumu vienkāršot un uzlabot procedūras privātpersonas labā, lai nodrošinātu iespējami plašu pakalpojumu klāstu vienuviet, ar nodevu saistītos procesus turpmāk ir lemts īstenot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā, kas pieejams tīmekļvietnē www.latvija.lv. Tādējādi konstatējama nepieciešamība atbilstoši pielāgot Saistošo noteikumu Nr. 83 saturu un tekstu, tajā skaitā atsakoties no Saistošo noteikumu Nr. 83 pielikumos pievienotajām datu iesniegšanas formām. Tā kā precizējumu apjoms skar lielāko Saistošo noteikumu Nr. 83 daļu, tika sagatavoti jauni saistošie noteikumi.

2.2. Lai iespējami samazinātu administratīvo slogu nodevas maksātājiem, pēc konsultācijām ar nozares pārstāvjiem panākta vienošanās palielināt personu, kuru uzņemšana tūristu mītnē ir apliekama ar nodevu, vecumu no 12 uz 18 gadiem, lai ar nodevu netiktu aplikta tūristu vai atpūtnieku, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, uzturēšanās tūristu mītnē.

2.3. Saistošo noteikumu tekstā precizēta nodevas maksātāja rīcība gadījumā, ja dažādu apstākļu dēļ kādā periodā konkrētajā tūristu mītnē netiek uzņemti atpūtnieki. Viena no iespējām šādā situācijā ir reģistrēt darbības pārtraukšanu, taču, ja nodevas maksātājs plāno turpināt atpūtnieku un tūristu uzņemšanu un nevēlas darbību pārtraukt, tad viņam ir pienākums turpināt elektroniski iesniegt ikmēneša pārskatus, attiecīgajās atskaites ailēs norādot “0”.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā ietekmē pozitīvi.
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrāmSaistošie noteikumi vienkāršo un atvieglo administratīvās procedūras.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmSaistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas pārstāvjiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis