Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā

Ar Rīgas domes 2022. gada 9. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-173-sn “Par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā” (turpmāk – Saistošie noteikumi) no 2023. gada 1. janvāra Rīgā tiek ieviesta pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu (turpmāk – nodeva). Saistošo noteikumu teksts pieejams šeit.

Nodevas mērķis ir gūt papildus līdzekļus tūrisma jomu atbalstošu vai tūrisma infrastruktūru attīstošu projektu realizācijas veicināšanai un Rīgas kā pilsētas starptautiskās atpazīstamības veicināšanai. Nodevas likme par katru atpūtnieka vai tūrista pavadīto nakti tūristu mītnē:
• no 01.01.2023. līdz 31.10.2023. ir 1 euro, bet ne vairāk kā 10 euro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku tūristu mītnē;
• no 01.11.2023. ir 0.89 euro, bet ne vairāk kā 8.90 euro par kopējo nepārtraukto uzturēšanās laiku tūristu mītnē.

Visi ar nodevu saistītie procesi nodevas maksātājam ir jāveic portālā Latvija.gov.lv. Saziņa ar nodevas maksātājiem norisinās elektroniski. Nodevas administrēšanu nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Nodevas maksātāji

Nodevas maksātāji ir personas, kuras Rīgas tūristu mītnēs uzņem atpūtniekus un tūristus par maksu, tajā skaitā, personas, kas tūristiem izīrē dzīvojamās telpas, ja uz minēto situāciju nav attiecināms Dzīvojamo telpu īres likuma regulējums.

Saskaņā ar Tūrisma likumu tūristu mītne ir ēkas daļa, ēka, ēku grupa vai labiekārtota vieta (teritorija), kurā komersants vai saimnieciskās darbības veicējs nodrošina tūristu diennakts izmitināšanu un apkalpošanu.

Atbilstoši Tūrisma likumam, tūrists ir fiziskā persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas ne ilgāk kā vienu gadu, uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti un apmeklētajā vietā neveic algotu darbu. Savukārt par atpūtnieku uzskatāma fiziskā persona, kura pavada atvaļinājumu, atpūšas kūrortā, atpūtas namā un tam līdzīgi.

Reģistrēšanās kā nodevas maksātājam

Kad? Personai, kurai 2023. gada 1. janvārī ir aktīvi funkcionējoša tūrisma mītne ir pienākums reģistrēties kā nodevas maksātājam. Ja persona uzsāk tūristu mītnes darbību pēc 2023. gada 1. janvāra, tad tai ir pienākums reģistrēties kā nodevas maksātājam 10 darba dienu laikā no darbības uzsākšanas.

Kur? Reģistrēšanās kā nodevas maksātājam jāveic portāla Latvija.gov.lv, ar e-pakalpojuma EP233 “Nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā” (turpmāk – e-pakalpojums) starpniecību.

Kā? Lai reģistrētos kā nodevas maksātājs, persona e-pakalpojuma tiešsaistes formā norāda nodevas maksātāja pamatdatus, tūristu mītnes pamatdatus un datumu, ar kuru tūristu mītnē ir uzsākta atpūtnieku un tūristu uzņemšana vai atzīmē, ka tūristu mītne aktīvi darbojās jau 2023. gada 1. janvārī.

Ja nodevas maksātājs uzņem atpūtniekus un tūristus vairākās tūristu mītnēs, tad reģistrējoties nodevas maksātājam jāpievieno katra tūristu mītne atsevišķi.

Tūristu mītnes kods Reģistrējoties kā nodevas maksātājam par konkrētu tūristu mītni, tai tiek piešķirts unikāls tūristu mītnes kods. Šis kods turpmāk nodrošina tūristu mītnes identificēšanu un obligāti norādāms veicot nodevas samaksu par šo mītni.

Par ko jāmaksā nodeva

Nodeva ir jāmaksā par katru nakti, kurā tūrists vai atpūtnieks ir bijis reģistrēts kā viesis tūristu mītnē. Ja persona ir reģistrēta kā viesis tūristu mītnē ilgāk par desmit naktīm, tad, sākot no vienpadsmitās nakts, par viņa uzņemšanu nodeva vairs nav jāmaksā. Vēršam uzmanību, ka nodevas maksāšanas pienākumu neietekmē tas, kura persona apmaksā tūrista uzturēšanos.

Nodeva nav jāmaksā par

  • personu līdz 18 gadu vecumam uzturēšanos tūristu mītnē,
  • personām, kas tiek izmitinātas bez maksas,
  • personām, kas apmeklētajā vietā veic algotu darbu,
  • vienpadsmito un turpmākajām tūristu mītnē pavadītajām naktīm, ja persona uzturas tūristu mītnē ilgāk kā 10 naktis;
  • personām, kas konkrētajās telpās uzturas uz dzīvojamās telpas īres vai dienesta dzīvojamās telpas īres līguma pamata;
  • Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas izceļo no Ukrainas vai kuri nevar atgriezties Ukrainā Krievijas Federācijas izraisītā bruņotā konflikta dēļ, un kas Latvijā tiek uzņemti bez maksas valsts atbalsta ietvaros (sīkāka informācija pieejama šeit).

Piemēri:

Vai nodeva ir jāmaksā par studentiem?

Ja students atbilst jēdziena “tūrists” vai “atpūtnieks” skaidrojumam, tad uz viņu pilnā mērā attiecināmas tūrisma nodevas prasības. Nodeva par studentiem nav jāmaksā, ja konkrētā situācija atbilst kādam no izņēmumiem.

 Vai tūrisma nodeva jāmaksā par Dziesmu un deju svētku dalībniekiem?

Nodeva būs maksājama par tiem Dziesmu un deju svētku dalībniekiem, kas apmetas viesnīcās, hosteļos, dienesta viesnīcās vai citās līdzīgās tūrisma mītnēs par maksu, bet neattieksies uz tiem dziedātājiem un dejotājiem, kas tiks izmitināti bez maksas. Tāpat nodeva nebūs maksājama par tiem Dziesmu un deju svētku dalībniekiem, kas ir jaunāki par 18 gadiem, vai arī veiks algotu darbu.

Vai tūrisma nodeva būs jāmaksā, ja persona, kam dzīvesvieta ir deklarēta ārpus Rīgas, dzīvo un strādā Rīgā, izvēlēsies nedēļas nogali pavadīt SPA viesnīcā Rīgā?

Par personas pavadīto nakti tūrisma mītnē būs jāmaksā nodeva, jo nodevas maksāšanas pienākums nav piesaistīts personu deklarētajai dzīvesvietai, līdz ar to nav nozīmes apstāklim, ka persona dzīvo un strādā Rīgā, jo SPA viesnīca Rīgā nav šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta un tiek apmeklēta no darba pienākumiem brīvajā laikā.

Pārskata iesniegšana

Nodevas maksātājam ir pienākums līdz katra kalendārā mēneša 20. datumam ar e-pakalpojuma starpniecību iesniegt pārskatu par tūristu mītnē iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu. Pārskatā norāda:

– periodu, par kuru pārskats tiek sniegts;

– kopējo tūristu vai atpūtnieku pavadīto nakšu skaitu;

– tūristu vai atpūtnieku, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, pavadīto nakšu skaitu;

– tūristu vai atpūtnieku, kas ir sasnieguši 18 gadu vecumu, pavadīto nakšu skaitu, kas pārsniedz 10 nepārtrauktas uzturēšanās naktis;

– ar nodevu apliekamo pavadīto nakšu skaitu;

– aprēķināto nodevas apmēru.

Ja nodevas maksātājs uzņem atpūtniekus un tūristus vairākās tūristu mītnēs, tad pārskats jāiesniedz par katru tūristu mītni atsevišķi.

Ja kādā mēnesī tūrisma mītnē nav uzņemti viesi, nodevas maksātājam tāpat ir jāiesniedz ikmēneša pārskats, atbilstošajās pārskata ailēs norādot “0”.

Nodevas samaksa

Nodevas maksātājs katru ceturksni – ne vēlāk kā 30. aprīlī, 30. jūlijā, 30. oktobrī un 30. janvārī – iemaksā pašvaldības budžetā par iepriekšējo ceturksni aprēķināto nodevu. Nodevas maksājums veicams Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā LV65RIKO0002930350893, Luminor Bank AS Latvijas filiālē, RIKOLV2X.

Veicot maksājumu, maksājuma mērķa sadaļā obligāti norādāms tūristu mītnes kods.

Tūristu uzskaites reģistrs un attaisnojuma dokumenti

Nodevas maksātājs iekasē nodevu no mītnē uzņemtiem atpūtniekiem un tūristiem, kā arī veido atpūtnieku un tūristu uzskaites reģistru. Nodevas maksātājs nodrošina, ka par katru nodevas maksātāja tūristu mītni ir pieejams tūristu uzskaites reģistrs, kurā ietvertā informācija atbilst iesniegtajā pārskatā par iepriekšējā mēnesī uzņemto atpūtnieku un tūristu skaitu un aprēķināto nodevu norādītajai informācijai.
Attaisnojuma dokumentos (t.i. čekā vai kvītī) nodevas apmērs norādāms atsevišķi.
Nodevas maksātājam vai tūristu mītnes pārstāvim pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta vai Rīgas pašvaldības policijas pieprasījuma jāuzrāda tūristu uzskaites reģistru un attaisnojuma dokumentus.

Tūristu un atpūtnieku uzņemšanas pārtraukšana

Ja nodevas maksātājs pārtrauc atpūtnieku un tūristu uzņemšanu uz laiku, tad iespējams turpināt ikmēneša pārskatu iesniegšanu, atbilstošajās pārskata ailēs norādot “0”, un nereģistrēt darbības pārtraukšanu. Šādā gadījumā tūrisma mītnei tiks saglabāts līdzšinējais tūristu mītnes kods.

Ja nodevas maksātājs pilnībā pārtrauc atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, viņam ir pienākums 10 darba dienu laikā no darbības pārtraukšanas ar e-pakalpojuma starpniecību reģistrēt darbības pārtraukšanu, norādot datumu, ar kuru tūristu mītnē ir pārtraukta atpūtnieku un tūristu uzņemšana. Šādā gadījumā tūristu mītnei iepriekš piešķirtais kods tiks anulēts un darbības atsākšanas (t.i., atkārtotas reģistrēšanās) gadījumā tiks piešķirts jauns tūristu mītnes kods.

Nodevas uzrādīšana grāmatvedībā un PVN piemērošana

Informācija par nodevas uzrādīšanu grāmatvedībā un PVN piemērošanu pieejama Valsts ieņēmumu dienesta sagatavotajā informatīvajā materiālā: https://www.vid.gov.lv/lv/media/15660/download?attachment