NĪN atvieglojumu saņemšanai līdz 01.01.2024. jāreģistrē elektroniskās saziņas kanāls ar pašvaldību

Lai 2024. gadā Rīgā saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus, iedzīvotājiem līdz 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu (Departaments). Elektroniskās saziņas kanālam jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau izveidota vai arī visa ar NĪN saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā, tad vēršanās Departamentā, lai turpinātu saņemt NĪN atvieglojumus 2024. gadā, nav nepieciešama.

Turpretim nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz NĪN atvieglojumu saņemšanu 2024. gadā, ir pienākums līdz 1. janvārim iesniegt Departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību.

Prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šiem nodokļu maksātājiem Departamentā iesniegums par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinoši dokumenti jāiesniedz tikai tad, ja šī informācija nav Departamentā iesniegta jau iepriekš.

Ja par 2023. gadu NĪN atvieglojumi nav saņemti un nodokļu maksātājs atbilst NĪN atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad līdz 15.12.2023. vēl var Departamentā iesniegt pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu 2023. gadam un reģistrēt e-saziņas kanālu, ja minētā prasība ir attiecināma uz attiecīgo nodokļu maksātāju.

Izteikt piekrišanu elektroniskai saziņai ar Departamentu var:

  • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi https://latvija.gov.lv/;
  • iesniedzot iesniegumu portālā eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
  • iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz Departamenta e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Samazināta atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodeva

No šī gada sākuma tūristu mītnēm par viena tūrista uzņemšanu ir jāmaksā 1,00 eiro un tam papildus pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai samazinātu nodevas un PVN slogu uzņēmējiem, nodeva no 1.novembra samazināta līdz 0,89 eiro. Nodevas apmērs kopā ar PVN maksājumu 0,11 eiro veidos kopējo no tūrista iekasējamo nodevu 1,00 eiro apmērā.

Par Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes likvidāciju un funkciju nodošanu

No 1.jūnija Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes funkcijas pārņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Pamatojoties uz 22.03.2023. Rīgas domes lēmumu Nr.RD-23-2398-lē  “Par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes likvidāciju un tās funkciju un uzdevumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam”, no 1. jūnija Finanšu departaments, kā Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē, nodrošina arī pašvaldībai piekritīgo nodokļu un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu administrēšanu un nosaka pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Finanšu departamentā ir izveidotas atsevišķas struktūrvienības – Nekustamā īpašuma nodokļa pārvalde un Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, kas strādās departamenta direktora pakļautībā un veiks likvidētās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes funkcijas.

Papildu informācija =>

Departaments informē, ka NĪN apmaksu var veikt:

  • Portālos www.eriga.lv, www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv;
  • Savā internetbankā vai banku filiālēs. Pakalpojumam tiek piemērota kredītiestādes noteiktā komisijas maksa;
  • SIA "MAXIMA Latvija" veikalu kasēs ar bankas norēķinu kartēm vai skaidras naudas veidā. Pakalpojumam tiek piemērota pakalpojuma sniedzēja noteiktā komisijas maksa;    Papildu informācija  ⇒
  • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās. Pakalpojumam tiek piemērota VAS "Latvijas Pasts" noteiktā komisijas maksa;     Nodaļu atrašanās vietas  ⇒
  • Ar MasterCard un VISA sistēmu bankas norēķinu kartēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments Klientu apkalpošanas centrā, Terēzes ielā 5, Rīgā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tālrunis pierakstam 80000850) un Rīgas apkaimju iedzīvotāju centros, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A.      Papildu informācija par Rīgas apkaimju iedzīvotāju centriem   ⇒

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.¹ panta piekto daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atzīst par saņemtu pašvaldības budžetā dienā, kad pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

! Vēršam uzmanību, ka ne visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina iemaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ieskaitīšanu pašvaldības kontā tajā pašā dienā, kad veikts maksājums.

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja numurs.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvajiem aktiem

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (līdz 31.05.2023.) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (no 01.06.2023.) ir izdevuši NĪN aprēķina administratīvos aktus. Informācija par administratīvajiem aktiem apskatāma šeit.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (līdz 31.05.2023.) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (no 01.06.2023.) ir izdevuši ar NĪN parāda piedziņu saistītus dokumentus. Informācija par dokumentiem apskatāma šeit.

Informācija par Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumiem

Informējam, ka:

  • 2018. gada 29. jūnijā ir pieņemts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2017-28-0306, ar kuru nolemts atzīt Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1 punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.
  • 2018. gada 18. oktobrī ir pieņemts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2017-35-03, ar kuru nolemts atzīt Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.2.1. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam teikumam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.