Par atskaišu iesniegšanu par nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto sabiedriskā labuma organizācijas

Ja 2023. gadā Jums tika piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi par nekustamajiem īpašumiem, kurus lieto sabiedriskā labuma organizācijas, tad:

 • Līdz 01.05.2024. jāiesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentā (turpmāk  - Finanšu departaments) atskaite par nekustamā īpašuma izmantošanu 2023. gadā, apliecinot tā pastāvīgu lietošanu tikai sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem atbilstoši iesniegtajam plānam.
 • Ja iesniegtajā atskaitē netiks pierādīta nekustamā īpašuma izmantošana atbilstoši atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem vai, ja atskaite netiks iesniegta noteiktajā termiņā, piešķirtie atvieglojumi par 2023. gadu tiks atcelti.

Papildu informāciju par NĪN atvieglojumu piešķiršanu var skatīt šeit.

Par likumiskās lietošanas maksu un NĪN par pašvaldībai piederošo zemi dalītā īpašuma gadījumā

2024. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, papildinot tā 1. panta 2. daļu ar 12. punktu, un likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību” (turpmāk – Spēkā stāšanās likums). Minētais regulējums paredz piespiedu dalītā īpašuma gadījumos pašvaldībai turpmāk neaprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (turpmāk – NĪN) par pašvaldības zemi, bet būves īpašniekam  paredz pienākumu maksāt lietošanas maksu par zemes lietošanas tiesībām.

Iepriekš minētais regulējums attiecas uz gadījumiem, kad pastāv piespiedu dalītais īpašums, proti, atbilstoši Spēkā stāšanās likuma 14. panta pirmās daļas 1. - 4. punktam, zeme pieder vai piekrīt pašvaldībai, savukārt būve pieder citai personai, t.i., šādās situācijās NĪN netiks aprēķināts. Minētā kārtība nav attiecināma uz gadījumiem, kad ir izveidots brīvprātīgi dalītais īpašums.

Tipiskākā situācija, kad par zemi būs jāmaksā lietošanas maksa, bet nebūs jāmaksā NĪN, ir, ja dzīvokļu īpašniekiem piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes.

Nodokļa maksātājiem nav nepieciešamības papildus vērsties pašvaldībā, zemes neaplikšana ar NĪN šādos gadījumos notiks, balstoties uz pašvaldībā pieejamo informāciju.

Papildu informāciju par likumiskās lietošanas maksu par zemēm zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām var apskatīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas tīmekļa vietnē https://rdzmpk.lv/, kontakttālrunis 67012654.

NĪN atvieglojumu saņemšanai jāreģistrē elektroniskās saziņas kanāls ar pašvaldību

Sākot ar 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.

! Vēršam uzmanību, ka 18.07.2024. stājas spēkā Rīgas domes 03.07.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-292-sn “Grozījums Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā"”.

Grozījumi paredz, ka nodokļu maksātājs, kuram pastāvējusi atbilstība  atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, bet līdz šī gada 1.janvārim saziņai ar Departamentu tas nav reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu, varēs līdz 31.12.2024.

Atvieglojumi tiks piešķirti par visu 2024. gadu, ja pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem!

Savukārt, attiecībā uz 2025. gadu tiek noteikts, ka  piekrist elektroniskai saziņai  ar Departamentu vai iesniegt pamatotu iesniegumu Departamentā, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu varēs līdz 15.12.2025., tad atvieglojumi tiks piešķirts par visu 2025. gadu, ja pastāvēs atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem!

Turpretim nodokļu maksātājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz NĪN atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt Departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību.

Prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šiem nodokļu maksātājiem Departamentā iesniegums par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinoši dokumenti jāiesniedz tikai tad, ja šī informācija nav Departamentā iesniegta jau iepriekš.

Izteikt piekrišanu elektroniskai saziņai ar Departamentu var:

 • aktivizējot oficiālo elektronisko adresi https://latvija.gov.lv/;
 • iesniedzot iesniegumu portālā eriga.lv (sadaļa “Nekustamā īpašuma nodoklis”, pakalpojums “E-dokumentu iesniegums”);
 • iesniedzot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisku parakstu) uz Departamenta e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau izveidota vai arī visa ar NĪN saistītā korespondence jau tiek saņemta e-pastā, tad vēršanās Departamentā, lai turpinātu saņemt NĪN atvieglojumus, nav nepieciešama.

Samazināta atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodeva

No 2023.gada tūristu mītnēm par viena tūrista uzņemšanu ir jāmaksā 1,00 eiro un tam papildus pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Lai samazinātu nodevas un PVN slogu uzņēmējiem, nodeva no 1.novembra samazināta līdz 0,89 eiro. Nodevas apmērs kopā ar PVN maksājumu 0,11 eiro veidos kopējo no tūrista iekasējamo nodevu 1,00 eiro apmērā.

Departaments informē, ka NĪN apmaksu var veikt:

 • Portālos www.eriga.lv, www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv;
 • Savā internetbankā vai banku filiālēs. Pakalpojumam tiek piemērota kredītiestādes noteiktā komisijas maksa;
 • SIA "MAXIMA Latvija" veikalu kasēs ar bankas norēķinu kartēm vai skaidras naudas veidā. Pakalpojumam tiek piemērota pakalpojuma sniedzēja noteiktā komisijas maksa;    Papildu informācija  ⇒
 • VAS "Latvijas Pasts" nodaļās. Pakalpojumam tiek piemērota VAS "Latvijas Pasts" noteiktā komisijas maksa;     Nodaļu atrašanās vietas  ⇒
 • Ar MasterCard un VISA sistēmu bankas norēķinu kartēm Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments Klientu apkalpošanas centrā, Terēzes ielā 5, Rīgā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tālrunis pierakstam 80000850) un Rīgas apkaimju iedzīvotāju centros, Rīgā, Brīvības ielā 49/53, Daugavpils ielā 31, Eduarda Smiļģa ielā 46, Ieriķu ielā 43A un Gobas ielā 6A.      Papildu informācija par Rīgas apkaimju iedzīvotāju centriem   ⇒

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 23.¹ panta piekto daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atzīst par saņemtu pašvaldības budžetā dienā, kad pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

! Vēršam uzmanību, ka ne visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina iemaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ieskaitīšanu pašvaldības kontā tajā pašā dienā, kad veikts maksājums.

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda nodokļa maksātāja numurs.

Par Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes likvidāciju un funkciju nodošanu

No 2023. gada 1.jūnija Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes funkcijas pārņēma Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments.

Pamatojoties uz 22.03.2023. Rīgas domes lēmumu Nr.RD-23-2398-lē  “Par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes likvidāciju un tās funkciju un uzdevumu nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam”, no 1. jūnija Finanšu departaments, kā Rīgas valstspilsētas pašvaldības vadošā iestāde finanšu resursu pārvaldes nozarē, nodrošina arī pašvaldībai piekritīgo nodokļu un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu administrēšanu un nosaka pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķus.

Finanšu departamentā ir izveidotas atsevišķas struktūrvienības – Nekustamā īpašuma nodokļa pārvalde un Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, kas strādās departamenta direktora pakļautībā un veiks likvidētās Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes funkcijas.

Papildu informācija =>

Informācija par NĪN aprēķina administratīvajiem aktiem

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (līdz 31.05.2023.) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (no 01.06.2023.) ir izdevuši NĪN aprēķina administratīvos aktus. Informācija par administratīvajiem aktiem apskatāma šeit.

Informācija par NĪN parāda piedziņu

Saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (līdz 31.05.2023.) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (no 01.06.2023.) ir izdevuši ar NĪN parāda piedziņu saistītus dokumentus. Informācija par dokumentiem apskatāma šeit.

Informācija par Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumiem

Informējam, ka:

 • 2018. gada 29. jūnijā ir pieņemts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2017-28-0306, ar kuru nolemts atzīt Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā” 3.1 punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. pantam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.
 • 2018. gada 18. oktobrī ir pieņemts Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2017-35-03, ar kuru nolemts atzīt Rīgas domes 2015. gada 9. jūnija saistošo noteikumu Nr. 148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" 3.2.1. apakšpunktu par atbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. panta pirmajam teikumam un 105. panta pirmajam teikumam. Ar pilnu sprieduma tekstu iespējams iepazīties šeit.