Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana zemes vienībai / zemes vienības daļai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikums.

Papildu informācija par lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību

Kādos gadījumos nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķus?

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka, ja:

 • tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
 • zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Kādos gadījumos maina nekustamā īpašuma lietošanas mērķi?

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi maina:

 • ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
 • zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
 • ja izsniegta būvatļauja vai pieteikta vienkāršota atjaunošana, kuru īstenojot mainīsies:
 • būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
 • telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir “Divu dzīvokļu mājas”, “Triju vai vairāku dzīvokļu mājas”, “Viesnīcu ēkas”, “Biroju ēkas” vai “Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas”, un tas mainīs būves galveno lietošanas veidu (ja, mainot telpu grupu lietošanas veidu, ēkas galvenais lietošanas veids nemainās, lietošanas mērķa maiņu neierosina);
 • ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 • ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
 • ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
 • ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, tai skaitā pēc zemes fiziskajiem parametriem neatbilst apbūves zemes nosacījumiem;
 • ja neapbūvēta zemes vienība, kurai noteikts apbūves zemes lietošanas mērķis, nevar tikt izmantota apbūvei atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Kas ierosina nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu?

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs, valsts vai vietējās pašvaldības zemei – tās lietotājs vai, ja tāda nav, – nomnieks. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu var ierosināt arī valsts vai pašvaldības institūcija.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums,
 • īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
 • zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas,
 • pilnvarotajām personām – papildus pilnvarojuma apliecinājums.

Iesniegumu veidlapas:

Kā pieprasīt pakalpojumu?

 • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
 • E-adresē – nosūti iesniegumu uz Pārvaldes e-adresi 90001999188.
 • Pa pastu – nosūti Pārvaldei iesniegumu pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).
 • Klātienē – iesniedzot iesniegumu PIP darba laikā (pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850).

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– izmatojot e-adresi, norādot adresātu Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde;
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv (gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, aicinām izmantot e-adresi).

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Pārvaldei pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012) vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).