Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana zemes vienībai / zemes vienības daļai kadastrālās vērtēšanas vajadzībām

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtību nosaka Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” un šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikums.

Papildu informācija

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: iesniegums, īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments, zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas, pilnvarotajām personām – papildus pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas).

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

8.pielikums. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanai

9.pielikums. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai

 

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • Portālā – Iesniedz iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa pastu – nosūti iesniegumu PIP ar pievienotiem dokumentiem (skat. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti).
  • Klātienē – iesniedz iesniegumu un dokumentus (skat. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti) PIP darba laikā.

Kā saņemt pakalpojumu?

  • E-pastā – saņem elektroniski parakstītu lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.
  • Pa pastu – saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.
  • Klātienē – saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.

Pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv