Jūsu jautājumi

Kur es elektroniski varu apskatīties savu nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu vai pārbaudīt aktuālo nodokļa samaksas konta stāvokli?

Informāciju par savu nekustamā īpašuma nodokli varat apskatīties portālos www.eriga.lvwww.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv.

Detalizētāku informāciju par portāla www.eriga.lv lietošanu varat apskatīt šeit

Vai par 2021.gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa summām tiks aprēķināta nokavējuma nauda, ja tas netiks nomaksāts termiņā?

Saskaņā ar grozījumiem likumā "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums", kuri stājās spēkā ar 2021.gada 17. aprīlī, par 2021. taksācijas gadam aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma kavējumu netiek aprēķināta nokavējuma nauda, ja maksājums tiek veikts līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ja 2021. taksācijas gadam aprēķinātais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums līdz 2021. gada 31. decembrim nav veikts, nodokļa maksājumam, sākot ar 2022. gada 1. janvāri, tiek aprēķināta nokavējuma nauda likuma "Par nodokļiem un nodevām" 29. panta otrajā daļā noteiktajā apmērā.

Vai ir paredzētas NĪN atvieglojumu izmaiņas 2022.gadā?

Rīgas dome 15. decembrī, pieņēma jaunu nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu piešķiršanas kārtību galvaspilsētā, ieviešot jaunas atvieglojumu kategorijas, paplašinot īpašumu loku un iespējas saņemt nodokļa atvieglojumus. Jaunā kārtība stāsies spēkā pēc apstiprināšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Atsevišķas normas stāsies spēkā no 2023.gada.

Noteikumos saglabātas līdz šim spēkā esošās atvieglojumu kategorijas, kā arī ieviestas piecas jaunas atvieglojumu kategorijas.

Jaunās atvieglojumu kategorijas:

 • personai par zemi, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, jauna biroju ēka vai jauna ražošanas ēka – 70%;
 • personai par jaunuzceltām individuālām dzīvojamajām mājām, kas klasificējamas kā gandrīz nulles enerģijas ēkas – 90%;
 • personai par ēkām, kas uzceltas tādu projektu ietvaros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir atzinusi par prioritārajiem investīciju projektiem – 50%;
 • personai, kura atzīta par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir piedalījusies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā – 50%;
 • personai par nekustamo īpašumu, ko sociālo pakalpojumu sniegšanai izmanto organizācija, kurai noslēgts sadarbības līgums ar pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem – 90%.

Būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar līdzšinējo regulējumu:

 • tiek paplašinātas iespējas piemērot atvieglojumus tiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, kas dzīvo komunālajos dzīvokļos;
 • tiek paplašināts to nekustamo īpašumu loks, par kuriem var saņemt nodokļa atvieglojumus, ja konkrētais īpašums tiek izmantots sabiedriskā labuma organizācijas mērķu sasniegšanai, kā arī samazinātas iespējas manipulēt ar NĪN atvieglojumiem. Vienlaikus tiek mainīta pieteikšanās kārtība šo atvieglojumu saņemšanai, kā arī ieviesta atskaitīšanās sistēma par konkrētā īpašuma reālo izmantošanu taksācijas gadā;
 • tiek ieviests jauns priekšnoteikums atvieglojumu saņemšanai, proti, līdz taksācijas gada 1.janvārim nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim ir jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai piekritušam saziņai ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību un vienam no minētajiem elektroniskās saziņas kanāliem ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu. Norādītā prasība netiek attiecināta uz trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, pensionāriem, invalīdiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem.

Ar jauno saistošo noteikumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā" projektu var iepazīties Rīgas Domes tīmekļa vietnes sadaļas "Pašvaldība" apakš sadaļā "Normatīvie akti" - https://www.riga.lv/lv/normativie-akti

Man pieder 75 m2 liels dzīvoklis, kurā esmu deklarēts viens. Vai par tiem 45 m2, kas pārsniedz noteikto 30 m2 ierobežojumu uz vienu deklarēto personu, man būs jāmaksā nodokļa likme 1,5% apmērā?

Nē, lai saņemtu samazināto nodokļa likmi par dzīvokli, kas ietilpst dzīvokļa īpašuma sastāvā, vai viena dzīvokļa māju neatkarīgi no tās platības, nekustamā īpašuma objektā jābūt deklarētai vismaz vienai personai. Tikai dzīvokļa īpašumos nesadalītām ēkām platība, par kuru piemērojama samazinātā nodokļa likme, ir atkarīga no tajā deklarēto personu skaita (katrai deklarētajai personai piekrīt 30 m2 no ēkas platības daļas).

Man pieder domājamā daļa no ēkas un lietošanā piešķirts dzīvoklis. Uz kādu platību 2022.gadā tiks attiecināti katrai deklarētajai personai piekrītošie 30 m2 no ēkas - tikai dzīvokļa platību vai arī kāpņutelpas, pagraba, u.c. mājā ietilpstošo telpu platību?

Kadastrāli uzmērītām ēkām deklarētajai personai piekrītošā platības daļa tiek rēķināta no ēkas lietderīgās platības (t.i., ēkas platība bez koplietošanas telpām). Šādā situācijā 2022.gadā samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme tiks piemērota tai ēkas platības daļai, kas atbilst ēkā deklarēto personu skaitam, un tai proporcionāli atbilstošai koplietošanas telpu platībai. Piemēram, ja ēkas kopējā platība ir 280m2 (no tās ēkas lietderīgā platība – 240m2 un koplietošanas telpu platība 40m2) un tajā deklarētas 3 personas, tad 2022.gadā ar samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi apliekami 90m2 no ēkas lietderīgās platības un šai platībai atbilstoša koplietošanas telpu platība - 15m2. Pārējai ēkas platībai 175m2 (175m2 = 280m2-90m2-15m2) piemērojama nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības. Kadastrāli neuzmērītām ēkām nekustamā īpašuma aprēķina vajadzībām nav pieejami dati par koplietošanas telpu platību šajās ēkās. Līdz ar to šajos gadījumos katrai deklarētajai personai piekrītošā platības daļa tiks rēķināta no ēkas kopējas platības, tajā skaitā koplietošanas telpu platības. Piemēram, ja ēkā deklarētas trīs personas, tad 2022.gadā ar samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi apliekami 90m2 no ēkas kopējās platības (t.sk. koplietošanas telpām). Pārējai ēkas platībai (ja tāda ir) piemērojama nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības.

Vai dārza mājiņās arī ir jābūt deklarētai personai, lai piemērotu "samazināto" NĪN likmi? Vai dārza mājā, kurā tiek glabāti tikai dārza instrumenti, arī ir jābūt deklarētai personai, lai saņemtu "samazināto" likmi?

Samazinātās nodokļa likmes (t.i., 0,2% līdz 0,6%) piemērošana dārza mājai atkarīga no tā, kā konkrētā ēka reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastra reģistrs). Dārza mājas, kurām kadastra reģistrā ir noteikts kods "11100101 – Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot)", ir galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar dažādu materiālu ārsienām un kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot), proti, tās nav izmantojamas dzīvošanai visa gada garumā. Līdz ar to šīs ēkas ir pielīdzināmas telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, tāpēc šīm ēkām piemērojama samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme neatkarīgi no tā, vai ēkā ir deklarēta kādas personas dzīvesvieta.

Savukārt, ja māja klasificēta atbilstoši kodam "11100102 - Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, dārza mājas ar kopējo platību virs 40 m2" vai "11100103 - Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra – koka ārsienām", tad tā uzskatāma par dzīvošanai pilnvērtīgi izmantojamu objektu un samazinātās nodokļa likmes saņemšanai uz to pilnā mērā attiecināmas Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" prasības, tajā skaitā prasība pēc deklarētās personas.

Ja konkrētā ēka kadastra reģistrā klasificēta kā palīgēka, tad to ar nodokli neapliek (izņemot garāžas), ja tā netiek izmantota saimnieciskajā darbībā, līdz ar to tajā nav nepieciešams deklarēties.

Kādas NĪN likmes ir mākslinieku darbnīcām?

Atbilstoši Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumu Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" 23.1 7.apakšpunktam, mākslinieku darbnīcas funkcionālā izmantošana likumā pielīdzināta dzīvošanai izmantojamām telpu grupām. Līdz ar to par mākslinieku darbnīcu tiks piemērota samazinātā nodokļa likme, ja tiks ievērotas Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" prasības, kas attiecināmas uz dzīvojamām telpām (piemēram, dzīvokļiem).

Vai jaunbūvēs arī ir jābūt deklarētai personai, lai piemērotu "samazināto" NĪN likmi?

Jā, deklarēšanās prasība ir attiecināma uz viena vai vairāku dzīvokļu mājas jaunbūvēm, kā arī uz nedzīvojamo ēku jaunbūvēm, ja tajās ir paredzētas telpu grupas, kuru lietošanas veids ir dzīvošana. Papildus paskaidrojam, ka jaunbūves kļūst par nodokļa objektiem pēc to reģistrēšanas kadastra reģistrā. Turpmākais nodokļa aprēķins ir atkarīgs no kadastra reģistrā fiksētās jaunbūves kadastrālās vērtības. Lielākajā daļā gadījumu jaunbūves sākotnējā kadastrālā vērtība tiek noteikta 0 EUR apmērā. Līdz ar to šādā situācijai personai nav būtiski, vai jaunbūvei tiks piemērota samazinātā nodokļa likme, jo tas neietekmē aprēķināto nodokļa summu. Jaunbūvju īpašniekiem jāņem vērā, ka, veicot jaunbūves datu aktualizāciju kadastra reģistrā dažādās ēkas būvniecības stadijās, attiecīgi izmainīsies arī īpašuma kadastrālā vērtība, un jāvērtē, vai šādā situācijā nav lietderīgi objektā deklarēt kādu personu, lai par īpašumu saņemtu samazināto nodokļa likmi.

Mums ir izveidojies NĪN parāds, kuru samaksāt uzreiz nespējam un piedziņas lieta tika nodota zvērinātam tiesu izpildītājam? Vai ir kāda iespēja vienoties par parāda atmaksas grafiku?

Lai vienotos par parāda atmaksas grafiku pēc tam, kad piedziņas lieta nodota zvērinātam tiesu izpildītājam, sākotnēji ir jāapmaksā tie izdevumi, kas radušies tiesu izpildītājam lietas izpildes gaitā. Pēc tam jāvēršas Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ar iesniegumu par vēlmi saskaņot parāda atmaksas grafiku, pielikumā pievienojot zvērināta tiesu izpildītāja apliecinājumu par iepriekšminēto izpildes izdevumu apmaksu. Motivēts iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Kāda NĪN likme zemei ir Rīgā?

NĪN likme par zemi visām personām, neatkarīgi no to deklarētās adreses, ir 1,5%.

Mūsu dzīvoklī tika veikta pārbūve, bet Būvvaldē netika iesniegti visi nepieciešami būvniecību pamatojošie dokumenti un tagad ir saņemts nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins ar "paaugstināto" likmi 3%? Kur būtu jāvēršas, lai pārskatītu NĪN likmi, jo visi darbi ir jau sen pabeigti un dokumenti nav saglabājušies?

Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi gadījumos, kad paaugstinātā likme piemērota saistībā ar pārkāpumiem būvniecības procesā, sākotnēji jāvēršas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, lai noskaidrotu, kādas darbības veicamas situācijas atrisināšanai. Pēc tam, kad būs veiktas nepieciešamās darbības, lai novērstu būvniecības procesa pārkāpumus (piemēram, ēkas nodošana ekspluatācijā vai dokumentācijas sakārtošana), Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta darbinieki izdarīs attiecīgu atzīmi Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā. Ar nākamo mēnesi pēc tam, kad Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā būs veikusi atzīmi, kas apliecina, ka īpašums vairs neatbilst paaugstinātās nodokļa likmes piemērošanas nosacījumiem, nekustamajam īpašumam tiks veikts atbilstošs nodokļa pārrēķins.

Kāpēc, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, deklarētās personas tiek vērtētas tieši uz 1.janvāri, bet netiek ņemta vērā personas deklarētā adrese gada laikā?

Atbilstoši likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 26.panta trešajai daļai iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas no maksātāja taksācijas gada ienākuma tiek ieskaitītas tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā personas deklarētā dzīvesvieta bija taksācijas gada sākumā. Līdz ar to ar Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumiem Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" personas, kas pastāvīgi dzīvo Rīga, tiek motivētas atbilstoši sakārtot savu dzīvesvietas deklarāciju, tādējādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus budžetā un veicinot nekustamā īpašuma attīstību galvaspilsētā.

Vai īpašumā ir jābūt deklarētam īpašniekam? Vai svarīgi, lai īpašumā būtu deklarēta pilngadīga persona?

Samazinātās nodokļa likmes piešķiršanai nekustamā īpašuma objektā var būt deklarēta persona, kura nav objekta īpašnieks, var būt deklarēta arī nepilngadīga persona.

Cik ilgi personai ar bērniem jābūt deklarētai dzīvesvietā, lai saņemtu "samazināto" NĪN likmi un atlaidi nekustamā īpašuma nodoklim (visu gadu vai uz noteiktu periodu)?

Lai ģimene ar bērniem par īpašumu saņemtu samazināto nodokļa likmi un atvieglojumus, visām personām jābūt deklarētām konkrētā objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 00.00. Šāda dzīvesvietas deklarācija (ja ir ievēroti visi pārējie saistošo noteikumu izvirzītie noteikumi) ir pamats gan samazinātās nodokļa likmes, gan atvieglojumu piešķiršanai par visu taksācijas gadu, neatkarīgi no deklarētās adreses izmaiņām taksācijas gada laikā. Ja decembrī dzimušā bērna vecāki ievēro Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 24.panta 1.daļā noteikto pienākumu par bērna piedzimšanu paziņot dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas un deklarē jaundzimušā dzīvesvietu ne vēlāk kā mēnesi pēc bērna dzimšanas (tajā skaitā, taksācijas gada janvārī) tiek pieņemts, ka attiecībā uz jaundzimušo no normatīvajiem aktiem izrietošā dzīvesvietas deklarēšanas prasība uz taksācijas gada 1.janvāra plkst.00:00 ir ievērota un viņa deklarētā dzīvesvieta objektā tiek ņemta vērā, piemērojot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi un atvieglojumus.

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem īpašuma nodoklis būs atkarīgs no īpašumā deklarētajām personām. Saskaņā ar Dzīvesvietas deklarēšanas likumu deklarētās adreses primārais mērķis ir saziņa. Tomēr šajā likumā ir paredzētas divas adreses - deklarētā un papildu adrese. Tādēļ vēlos jautāt, vai pašvaldības saistošo noteikumu Nr.148 izpratnē derēs arī deklarētā papildu adrese, lai tiktu uzskatīts, ka šajā īpašumā ir deklarējusies persona?

Nē, deklarētā papildu adrese Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" izpratnē nav uzskatāma par deklarēto adresi. Attiecībā uz deklarēto adresi kā saziņas adresi vēršam uzmanību, ka, lai izpildītu Rīgas domes 09.06.2015. saistošo noteikumu Nr.148 "Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā" prasības, personām jābūt deklarētām konkrētā objektā taksācijas gada 1.janvārī plkst. 00.00. Personu deklarētā dzīvesvieta pārējā taksācijas gada laikā nodokļa aprēķinā netiek ņemta vērā un persona var izmantot sev ar likumu piešķirtās tiesības mainīt savu deklarēto adresi.

Vai es varu saņemt NĪN atvieglojumus, ja manā īpašumā dzīvo mani bērni kopā ar mazbērniem?

Pamatojoties uz  likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta 1.2daļu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā piešķir arī gadījumos, kad daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni) dzīvo pirmās pakāpes augšupēja radinieka (daudzbērnu ģimenes vecāka mātes vai tēva) īpašumā. Lai varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, īpašniekam taksācijas gada 1.janvārī ir jābūt deklarētam īpašumā kopā ar pirmās pakāpes radinieku (meitu/dēlu vai tā laulāto), kā arī ne mazāk kā trīs viņu bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 500 euro. Pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem.

Vai tiks piemēroti nodokļu atvieglojumi (piemēram, par bērniem, pensionāram, invalīdam) par NĪN, ja NĪN nodokļa aprēķinā piemērota likme 3%?

Saskaņā ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr.111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 8.punktu atvieglojumus nepiešķir par zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, par nekustamajiem īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība, par būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētai būvei piekritīgo zemi, par ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana.

Vai pensionāri, kas pensionāra statusu ieguvuši ārvalstīs, saņems NĪN atvieglojumus?

Jā, nodokļa atvieglojumus uz Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr.111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 3.2.-3.4.apakšpunkta pamata piešķir pensionāriem, neatkarīgi no tā, kurā valstī viņiem piešķirts pensionāra statuss. Taču atvieglojumu saņemšanai pensionāram jābūt sasniegušam Latvijas Republikā noteikto vecumu, kas dod tiesības pieprasīt vecuma pensiju (no 01.01.2022. šis vecums ir 64 gadi un trīs mēneši). Tātad 2022.gadā pensionāri, kas ir jaunāki par iepriekš minēto vecumu, bet pēc kādas citas valsts likumiem jau atzītas par pensionāriem, atvieglojumus saņemt nevarēs līdz atbilstošā vecuma sasniegšanai.

Esmu 3 bērnu tēvs. Jaunākā meitiņa piedzima 27.decembrī, līdz ar to nepaspējām viņu iedeklarēt man piederošajā dzīvoklī līdz 2022.gada 1.janvārim, kā arī neesmu iesniedzis nekādu pieprasījumu atvieglojumu saņemšanai. Kādus nodokļa atvieglojumus es saņemšu?

Ja decembrī dzimušā bērna vecāki ievēro Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 24.panta 1.daļā noteikto pienākumu par bērna piedzimšanu paziņot dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas un deklarē jaundzimušā dzīvesvietu ne vēlāk kā mēnesi pēc bērna dzimšanas (tajā skaitā, nākamā gada janvārī), atvieglojumu piešķiršanas un samazinātās nodokļa likmes piemērošanas kontekstā jaundzimušā bērna dzīvesvietas deklarēšanai ir atpakaļejošas sekas. Šādā gadījumā tiek pieņemts, ka attiecībā uz jaundzimušo no normatīvajiem aktiem izrietošā dzīvesvietas deklarēšanas prasība uz taksācijas gada 1.janvāra plkst.00:00 ir ievērota un viņa deklarētā dzīvesvieta objektā tiek ņemta vērā, piemērojot samazināto nekustamā īpašuma nodokļa likmi un atvieglojumus. Līdz ar to par 2022.gadu Jums tiks piešķirti nodokļa atvieglojumi 90% apmērā par trim bērniem, ja papildus pārējo bērnu deklarētajām dzīvesvietām arī jaunākās meitiņas dzīvesvietu līdz taksācijas gada 27.janvārim deklarēsiet minētajā dzīvoklī kopā ar Jums. Ja jaunākās meitas dzīvesvieta netiks atbilstoši deklarēta līdz 27.janvārim, tad Jūs saņemsiet atvieglojumus 70% apmērā par diviem bērniem, ar ko kopā esat deklarēts.

Vienlaikus paskaidrojam, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus ģimenēm ar bērniem piešķir pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem, līdz ar to lielākoties atvieglojumu saņemšanai nav nepieciešams personas iesniegums. Izņēmums no minētās kārtības attiecas uz audžuģimenēm un personām, kas vēlas saņemt atvieglojumus par bērniem, kas vecāki par 19 gadiem, kā arī ģimenēm ar bērniem, kas vēlas saņemt atvieglojumus par telpu grupām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām). Šajos gadījumos nodokļa maksātājam atvieglojumu saņemšanai līdz taksācijas gada 15.decembrim jāvēršas Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ar iesniegumu.

Man pienākas NĪN atvieglojumi 90% apmērā saskaņā ar RD Saistošo noteikumu Nr.111 3.8.1.apakšpunktu par 3 bērniem, kā arī pēc Saistošo noteikumu 3.19.apakšpunkta par siltinātu ēku, kurai atvieglojumus piemēro 10 gadus pēc fasāžu siltināšanas. Pēc kura Saistošo noteikumu punkta man šādā gadījumā tiks piemēroti NĪN atvieglojumi?

Atbilstoši Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr.111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" 4.punktam, ja personai ir tiesības saņemt atvieglojumus uz vairāku saistošo noteikumu paredzēto nosacījumu pamata, Pārvalde izvērtē un atvieglojumus piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

Man pieder nekustamais īpašums, kurā dzīvoju kopā ar savu pilngadīgu bērnu. Vai ir iespējams saņemt NĪN atvieglojumus pēc RD Saistošo noteikumu Nr.111 3.8.3. apakšpunkta par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņš turpina studijas?

Lai saņemtu NĪN atvieglojumus Pārvaldē līdz taksācijas gada 15.decembrim jāiesniedz pieteikums par NĪN atvieglojumu piešķiršanu un izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka bērns pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas). Pieteikums un izglītības iestādes apliecinājums Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ir jāiesniedz katru taksācijas gadu (no 1.janvāra līdz 15.decembrim), kamēr bērns turpina studijas un atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem.

Esmu invalīde, man pieder ½ domājamā daļa no individuālās dzīvojamās mājas un zemes (kopējā zemes platība 4000 m2). Par kādu zemes platību es varu saņemt NĪN atvieglojumus?

Par vienu vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 2000 m2. Līdz ar to 2022.gadā var saņemt atvieglojumus par ½ domājamo daļu no 2000 m2 , t.i., par 1000 m2.

Dzīvoju mājā, kas atrodas uz divu ielu stūra. Mana dzīvesvieta deklarēta adresē uz vienas ielas, bet mans kāpņutelpas kaimiņš deklarējies adresē uz otras ielas. Vai šāda situācija ir iespējama un kā šādā gadījumā tiks noteikts ēkā deklarēto personu skaits?

Jā, šāda situācija ir iespējama, jo vēsturiski "stūra" mājām varēja tikt piešķirtas divas adreses katra uz savas ielas. Šobrīd katrai ēkai var būt tikai viena adrese, līdz ar to personām, kas dzīvo ēkās, kas atrodas uz divu ielu stūriem, ieteicams pārliecināties vai viņu deklarētā adrese ir piesaistīta kādam kadastra objektam. To iespējams izdarīt portāla www.kadastrs.lv sadaļā "Valsts adrešu reģistrs" apakš sadaļā "meklēt adresi". Ja ievadot savu deklarēto adresi meklētājā, tiks atlasīta konkrētā adrese, secināms, ka šāda adrese tiešām pastāv vai ir pastāvējusi. Tomēr, lai nodokļa aprēķinā tiktu ņemta vērā personas dzīvesvietas deklarācija šajā objektā, nepieciešams, lai konkrētā adrese būtu piesaistīta kādam kadastra objektam. Ja uzklikšķinot uz blakus atrastajai adresei izvietoto pogu "skatīt kadastra informāciju" tiek atrasta atbilstoša ēka, tad var uzskatīt, ka personas deklarētā adrese ir korekta. Savukārt, ja, veicot iepriekšminēto klikšķi, netiek atrasts neviens ieraksts vai konkrētajai adresei nemaz netiek piedāvāta iespēja "skatīt kadastra informāciju", tad secināms, ka personas deklarētā dzīvesvietas adrese nav sasaistīta ar nevienu kadastra objektu un netiks ņemta vērā nodokļa aprēķinā. Šādā situācijā iesakām vērsties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, lai saņemtu izziņu par ēkas pareizo adresi, un pēc tam doties uz LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, lai atbilstoši izziņai precizētu savu deklarēto adresi.

Vai nodokļa maksātājam pašam iespējams pārliecināties par savu publiskajos reģistros esošo datu atbilstību faktiskajiem apstākļiem?

Jā. Vispirms ieteicams noskaidrot, cik un kādas personas deklarētas Jūsu īpašumā. To var izdarīt izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu "Manā īpašumā deklarētās personas" vai vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja portālā tiek uzrādītas visas personas, kas pēc Jūsu rīcībā esošās informācijas īpašumā deklarētas, tad nodokļa aprēķins nākamajam gadam tiks veikts, ņemot vērā minēto personu deklarētās dzīvesvietas un atbilstības gadījumā piemērojot samazināto nodokļa likmi.

Ja izpildās kaut viens no zemāk minētajiem punktiem, ir nepieciešams veikt datu sakārtošanu:

 • Portālā www.latvija.lv pakalpojumā "Manā īpašumā deklarētās personas" Jūsu īpašumā neparādās personas, kas pēc Jūsu informācijas tajā ir deklarējušas savu dzīvesvietu,
 • Jums nav iespējams deklarēties savā īpašumā portālā www.latvija.lv e-pakalpojumā "Deklarēt dzīvesvietu", jo Jūsu īpašuma adrese nav reģistrēta Adrešu reģistrā,
 • NĪN objekts ir dzīvokļa īpašums – nedzīvojamo telpu grupa "Mākslinieku darbnīca" (saskaņā ar likumu, tiek pielīdzināta dzīvojamo telpu grupai, bet tām nav piešķirtas adreses, izņemot, adrese piešķirta uz iesnieguma pamata),
 • Meklējot www.kadastrs.lv esošajā Valsts adrešu reģistrā savu, savas ēkas vai dzīvokļa īpašuma adresi:
  • netiek atrasta Jūsu adrese,
  • atrastajai adresei nav piesaistīts neviens objekts, vai nav sasaistes ar kadastra informāciju (klikšķinot uz "skatīt kadastra informāciju"- nekas netiek atrasts),
  • ja adrese tiek atrasta, bet pārbaudot to, uzklikšķinot uz "skatīt kadastra informāciju", tiek atlasītas divas vai vairākas ēkas (izņemot palīgēkas) ar vienādu adresi.

NB! Individuālo dzīvojamo māju īpašniekiem (ja individuālajai mājai ir mainīta adrese saskaņā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vai Rīgas pilsētas būvvaldes lēmumu) obligāti ir jāpārliecinās, vai mājā deklarēto personu adreses sakrīt ar jauno adresi, jo dažādu vēsturisko aspektu dēļ deklarētās adreses individuālajās mājās publiskajos reģistros automātiski nav iespējams nomainīt.

Kas jādara nekustamā īpašuma īpašniekam, lai veiktu savu datu sakārtošanu publiskajos reģistros, kas saistīti ar NĪN aprēķināšanu?

Lai nodrošinātu savlaicīgu un korektu datu reģistrēšanu valsts informācijas sistēmās: Iedzīvotāju reģistrā, Valsts adrešu reģistrā, un Kadastra reģistrā, īpašniekam iesakām:

1. Vērsties ar iesniegumu par adreses datu sakārtošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu iela 4, Rīga, bet iesniegumu var iesniegt arī Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē Terēzes ielā 5, Rīgā), kas veiks šādas darbības:

 • veiks pārbaudi par adreses atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • ja pārbaudes rezultātā tiks konstatēts, ka īpašuma adreses dati ir korekti, iesnieguma iesniedzējam izsniegs attiecīgu izziņu;
 • nepieciešamības gadījumā noteiks (mainīs) normatīvajiem aktiem atbilstošu īpašuma adresi, nodos datus Valsts adrešu reģistram, par to informējot iesniedzēju.

2. Ja adreses dati ir korekti, bet objekts Adrešu reģistrā, netiek atrasts, vai Adrešu reģistrā atrastajai adresei nav sasaistes ar kadastra informāciju (klikšķinot uz "skatīt kadastra informāciju" - nekas netiek atrasts), iesakām vērsties Valsts zemes dienestā ar lūgumu sakārtot datus (ievadīt un sasaistīt adrešu reģistra datus ar attiecīgo kadastra objektu).

3. Vērsties ar iesniegumu LR Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē ar lūgumu sakārtot Iedzīvotāju reģistrā reģistrētās deklarētās adreses datus atbilstoši Adrešu reģistrā, reģistrētajai adresei, ja Jūsu adresē portālā www.latvija.lv netiek atlasītas visas objektā deklarētās personas:

 • ja adreses dati ir korekti un Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izsniedzis izziņu par jūsu objekta adresi,
 • ja 10 dienu laikā pēc tam, kad Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, jaunos adreses datus nodevis Valsts adrešu reģistram portālā www.latvija.lv Jūsu objektā joprojām neparādās visas tajā deklarētās personas.

Esmu saņēmis brīdinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa parādu. Šobrīd visu parāda summu samaksāt nevaru. Vai ir kādas iespējas samaksāt parādu pa daļām?

Uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata nodokļu administrācijai ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, apstiprinot nodokļu maksātājam nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz 3 gadiem. Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums jāiesniedz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Uzdod savu jautājumu

  Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis: 80000850, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv). Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes), tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no pogām.