Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kas ir saistīti ar personas

INVALIDITĀTI, piemērošanas nosacījumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

 • vientuļai personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti 90%;

! Vientuļa persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

 • nodokļa maksātājam ar 1. vai 2. grupas invaliditāti – 70%;

 • bērnam ar invaliditāti vai nodokļa maksātājam, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%;

 • nodokļa maksātājam, kuram ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, kurš ir  nodokļa maksātāja laulātais vai nodokļa maksātāja vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem  – 70%.

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

 • dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;
 • dzīvojamo māju daļas;
 • telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;
 • telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);
 • iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

! Atvieglojumu par piekritīgo zemi piešķir tikai tiem nodokļa maksātājiem, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • nodokļa maksātāja īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens īpašums Rīgas valstspilsētā;
 • nodokļa maksātājam ir pienākums būt deklarētam telpu grupā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums. Atvieglojumus piešķir arī tad, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē;
 • par viena dzīvokļa mājām, dzīvokļa īpašumos nesadalītām divu un vairāku dzīvokļu dzīvojamām mājām un dzīvojamām telpām nedzīvojamās ēkās - atvieglojumus piešķir par telpu grupas platību un tai piekrītošās koplietošanas telpu daļas platību, kas nav lielāka par nodokļa maksātājam piederošajā domājamajā daļā ietilpstošās dzīvojamās platības daļu;
 • par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 2000 m2.

Atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi:

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir, ja nekustamais īpašums vai tā daļa tiek izīrēta, iznomāta vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai. Par saimniecisko darbību šī apakšpunkta izpratnē ir uzskatāmas arī piespiedu nomas attiecības dalītā īpašuma gadījumā vai uz likuma pamata ir nodibināts reālservitūts, neatkarīgi no tā, vai tiek vai netiek iekasēta nomas maksa vai atlīdzība.

 Atvieglojumus nepiešķir par šādiem objektiem:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par zemes vienības atzīšanu par tādu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
 • būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;
 • ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana (izņemot viena dzīvokļa mājas).

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

 • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. panta otrās daļas 3. punktu;
 • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumu nodokļu maksātājs līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz Departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu (pensionāra apliecību; invaliditāti apliecinošu dokumentu);
 • ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Departamentā atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu;
 • atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad personai ir piešķirts attiecīgais statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

! Nodokļa maksātājam ir pienākums paziņot Departamentam, ja viņš vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem (piemēram, tiesiskā valdījumā tiek iegūts vēl kāds nekustamais īpašums Rīgas valstspilsētā; īpašumā tiek deklarēta pilngadīga persona un līdz ar to vairs neizpildās nosacījumi atvieglojumu piešķiršanai; nekustamais īpašums vai tā daļa tiek izīrēta, iznomāta vai tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai u.c.). Departamentam ir jāpaziņo mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, izņemot gadījumus, kad persona ir mainījusi deklarēto dzīvesvietu vai reģistrēta īpašuma tiesību maiņa zemesgrāmatā.

Ja zūd atvieglojumu piešķiršanas pamats vai nodokļa maksātājs vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem un nodokļa maksātājs ir izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu, Departaments aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos maksāšanas termiņos.

Ja nodokļa maksātājs nav izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu vai savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem, Departaments aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli“ noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķina nokavējuma naudu.

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5.pielikums

! Iesniedzot pieteikumu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegtam no oficiālās elektroniskās adreses konta (eAdreses).