Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, kas ir saistīti ar

INVALIDITĀTI, piemērošanas nosacījumi

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

 • vientuļai personai ar 1. vai 2.grupas invaliditāti 90%;

! Vientuļa persona ar 1. vai 2.grupas invaliditāti ir persona, kurai nav laulātā, pilngadīgu bērnu un nav pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.

 • personai ar 1. vai 2.grupas invaliditāti – 70%;

 • bērnam ar invaliditāti vai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%;

 • personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem – 70%.

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

 • dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;
 • dzīvojamo māju daļas;
 • telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;
 • telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);
 • iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

Atvieglojumu par piekritīgo zemi piešķir tikai tām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • personai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir tikai viens īpašums Rīgas pilsētā;
 • personai ir pienākums būt deklarētai nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums. Atvieglojumus piešķir arī tad, ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē;
 • par viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošajām ēkām piekrītošo zemi atvieglojumus piešķir par zemes vienības platību, kas nav lielāka par 2000 m2.

Atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi:

 • par dzīvokļa īpašumos nesadalītām divu un vairāku dzīvokļu dzīvojamām mājām un dzīvojamām telpām nedzīvojamās ēkās atvieglojumus piešķir par platību, kas atbilst personai piederošajā domājamajā daļā ietilpstošās dzīvojamās platības daļai, bet ne lielāku par telpu grupas, kurā ir deklarēta personas dzīvesvieta, un tai piekrītošās koplietošanas telpu daļas platību;
 • ja nekustamā īpašuma sastāvā ir vairākas viena dzīvokļa dzīvojamās mājas, atvieglojumu piešķir par to viena dzīvokļa dzīvojamo māju, kurā ir deklarēta personas dzīvesvieta;
 • atvieglojumus nepiešķir, ja nekustamais īpašums vai tā daļa tiek izīrēta, iznomāta vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir:

 • nekustamā īpašuma nodokļa parādi, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru;
 • nomas maksas un citu ar nomu saistīto maksājumu parādi par nomāto pašvaldības īpašumu.

Atvieglojumus nepiešķir par šādiem objektiem:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par zemes vienības atzīšanu par tādu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
 • būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;
 • ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana.

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

  • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
  • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

 • lai saņemtu atvieglojumu nodokļu maksātājs līdz taksācijas gada 15.decembrim iesniedz RD Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu un uzrāda attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu (invaliditāti apliecinošs dokuments);
 • atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad personai ir piešķirts attiecīgais statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem;
 • ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nākamajos taksācijas gados nav jāiesniedz Pārvaldē atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu.

! Nodokļa maksātājam mēneša laikā no minēto apstākļu iestāšanās brīža, ir pienākums paziņot Pārvaldei, ja:

 • īpašumā vai tiesiskā valdījumā tiek iegūts vēl kāds nekustamais īpašums Rīgas pilsētā;
 • nekustamā īpašumā tiek deklarēta pilngadīga persona un līdz ar to vairs neizpildās nosacījumi atvieglojumu piešķiršanai kā vientuļai personai ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
 • nekustamais īpašums vai tā daļa tiek izīrēts, iznomāts vai tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Ja zūd atvieglojumu piešķiršanas pamats vai nodokļa maksātājs vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajos maksāšanas termiņos.

Ja nodokļa maksātājs nav izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu vai savā pieteikumā vai rakstiskā apliecinājumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi vai saviem ģimenes locekļiem, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, papildus aprēķināto summu sadalot likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli“ noteiktajos maksāšanas termiņos, kā arī aprēķina nokavējuma naudu.

Iesnieguma veidlapa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5.pielikums (ver.3.0)

Cienījamie klienti! Vēršam Jūsu uzmanību, ka lai ierobežotu Covid-19 izplatību, klientu apkalpošana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 80000850.

Iesniegumus lūdzam iesniegt elektroniski:
– nosūtot iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) uz e-pasta adresi: pip@riga.lv ;
– portālā latvija.lv (e-pakalpojums “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana”, informācija kā to izdarīt ir pieejama šeit ).

Ja dokumentus nav iespējas iesniegt elektroniski, lūdzam tos nosūtīt Pārvaldei pa pastu vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie ieejas durvīm Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (Terēzes ielā 5, Rīgā).