Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana

Atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Rīgas valstspilsētā var tikt piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no 25 līdz 90%.

Atvieglojumu saņemšanai ir jābūt aktīvam elektroniskās saziņas kanālam!

Sākot ar 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, ja nodokļu maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē.

Iepriekš minētā prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šie nodokļu maksātāji Departamentā iesniedz iesniegumu par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinošus dokumentus tikai tad, ja šī informācija nav Departamentā iesniegta jau iepriekš.

Savukārt, pārējiem nodokļu maksātājiem – fiziskām personām, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt Departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota un visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence tiek saņemta e-pastā vai e-adresē, vēršanās Departamentā, lai piekristu elektroniskai saziņai un turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama.

Atvieglojumu piemērošanu noteicošie normatīvie akti:

Veidlapas atvieglojumu piemērošanai:

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai politiski represētajai personai. 4. pielikums
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5. pielikums
Atvieglojumu piemērošanai ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli (jāiesniedz elektroniski). 2.pielikums RD 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr.109 Pielikums Nr.2 (RD SN 109)
 

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu kategorijas

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti:

No 2023.gada
No 2024.gada