Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts  BREEAM International New Construction, BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C vai DGNB sertifikāts

No 2024. gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 50% apmērā piešķir nodokļa maksātājam par jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts:

 • BREEAM International New Construction;
 • BREEAM Refurbishment and Fit-Out;
 • LEED BD +C
 • vai DGNB sertifikāts ar vismaz 55 % vērtējumu.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • objekts, par kuru piešķir atvieglojumus: ēka.
 • atvieglojumus piešķir par ēkām, kas ir nodotas ekspluatācijā pēc 2024. gada 1. janvāra.
 • nodokļa maksātājs līdz taksācijas gada 15. decembrim iesniedz Departamentā pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu.
 • atvieglojumus piešķir 10 gadus, sākot ar nākamo mēnesi pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā un sertifikāta stāšanās spēkā, bet ne ilgāk kā par sertifikāta derīguma termiņu.
 • ja nav zudis vai mainījies atvieglojumu piešķiršanas pamats vai atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, tad nav jāiesniedz Departamentā atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu, lai saņemtu nekustamā īpašuma atvieglojumus 10 gadu periodā.
 • atvieglojumus piešķir visiem ēkas īpašniekiem, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.
 • lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.

Atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi:

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

 • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
 • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– nosūtot uz Departamenta e-adresi (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Departamentam pa pastu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.