Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšana

Gadījumos, kad jau pirms nodokļu samaksas termiņa iestāšanās ir zināms, ka objektīvu iemeslu dēļ nebūs iespējams savlaicīgi un pilnā apmērā samaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa kārtējo maksājumu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments aicina izmantot iespēju vienoties par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu.

Nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarināšanas iespējas:

1. Pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu līdz vienam gadam saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.daļas 1.punktu.

Nodokļu administrācijai uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata ir tiesības pagarināt nokavēto nodokļu maksājumu samaksas termiņu (saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta pirmās daļas 1.punktu), sadalot nokavēto nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam.

Nodokļu maksātājam motivēts iesniegums nodokļu administrācijai jāiesniedz ne vēlāk kā 5 darbdienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% (vienas ceturtās daļas apmērā no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļā noteiktās nokavējuma naudas) par katru dienu visā kavējuma periodā.

2. Atkārtoti sadalīt termiņos nodokļu maksājumus, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.daļas 1.punktu.

Ja nodokļu maksājumi, kuru samaksas termiņi pagarināti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.daļas 1.punktu un iepriekšējā pagarinājuma laikā ir samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 24.panta 1.3daļu pastāv iespēja atkārtoti vienoties ar nodokļu administrāciju un sadalīt termiņos uz laiku līdz sešiem mēnešiem neapmaksāto nodokļu maksājumu daļu.

Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu nodokļu administrācijai jāiesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš.

Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0.0125% (vienas ceturtās daļas apmērā no likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļā noteiktās nokavējuma naudas) par katru dienu visā kavējuma periodā.

Nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumu piemērošanas kārtība

! Juridiskām personām papildus iesniegumam ir jāiesniedz arī bilance un peļņas vai zaudējuma aprēķins, kas sagatavots uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo datumu.

Nodokļu administrācija Likuma 24.panta 1.daļas 1.punktā paredzēto termiņa pagarinājumu vienā nodokļu un citu budžetā ieskaitāmo maksājumu veidā vienam un tam pašam nodokļu maksātājam kalendārā gada laikā ir tiesīga piešķirt ne vairāk kā četras reizes. (Likuma 24.panta 9.1daļa)

Nodokļu maksātājs attiecībā uz valsts budžetā un pašvaldību budžetos ieskaitāmajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņi ir pagarināti saskaņā ar Likuma 24.panta 1.daļas 1.punktu un kuri iepriekšējā pagarinājuma laikā ir samaksāti ne mazāk kā 80% apmērā, var lūgt nodokļu administrācijai atkārtoti šo maksājumu samaksu sadalīt termiņos līdz sešiem mēnešiem, ievērojot šādus nosacījumus:

 1. nodokļu maksātājs sniedz pierādījumus par to, ka atkārtota nokavēto nodokļu maksājumu sadalīšana termiņos līdz sešiem mēnešiem stabilizēs viņa finansiālo stāvokli un nokavētie nodokļi tiks samaksāti termiņā, kāds tiks noteikts nokavēto nodokļu maksājumu atkārtotai sadalīšanai termiņos līdz sešiem mēnešiem;
 2. saistību izpilde attiecībā uz nokavēto nodokļu samaksu var izraisīt nodokļu maksātāja maksātnespēju;
 3. nodokļu maksātājs, izņemot personu, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu, līdz iesnieguma iesniegšanas dienai nav izsniedzis privātpersonām, arī savas komercsabiedrības akcionāriem vai dalībniekiem un vadībai aizdevumus, kas nav atmaksāti;
 4. nodokļu parāds ir saistīts ar vienu no šādiem apstākļiem:
  • nodokļu maksātāja debitoru (pircēju un pasūtītāju) parādu summa ir vienāda ar to nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums, vai arī pārsniedz šo nokavēto nodokļu maksājumu summu,
  • nodokļu maksātāja krājumu vērtība ir vienāda ar to nokavēto nodokļu maksājumu summu, attiecībā uz kuru iesniegts iesniegums, vai arī pārsniedz šo nokavēto nodokļu maksājumu summu un attiecīgie krājumi ir izveidojušies nodokļu maksātāja realizācijas apjoma samazināšanās dēļ,
  • nodokļu maksātājs noteiktajā termiņā nav saņēmis vai saņēmis daļēju samaksu par valsts un pašvaldību pasūtījumu izpildi,
  • budžeta finansētām institūcijām, kā arī valsts un pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras sniedz no valsts budžeta apmaksātos pakalpojumus, piešķirtā finansējuma vai no valsts budžeta apmaksāto pakalpojumu apjoma samazinājums pārskata gadā, kurā izveidojies nodokļu parāds, pārsniedz 30 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu (Likuma 24.panta 1.3daļa).

Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu atkārtotu sadalīšanu termiņos līdz sešiem mēnešiem un citus dokumentus, kas apliecina nodokļu maksātāja atbilstību Likuma 24.panta 1.3daļas nosacījumiem, iesniedz nodokļu administrācijai, pirms beidzies nokavētā maksājuma samaksas termiņš. Juridiskās personas, kas sastāda gada pārskatu, pievieno bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uz iesniegšanas mēneša pirmo datumu, sagatavojot to atbilstoši attiecīgajiem gada pārskatu sagatavošanu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem (Likuma 24.panta 1.4daļa).

Nodokļu administrācija, izskatot Likuma 24.panta 1.daļas 1. un 3.punktā, kā arī 1.4daļā minēto iesniegumu, izvērtē nodokļu maksātāja faktisko finansiālo stāvokli, kā arī ņem vērā šādus faktorus:

 1. vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu kārtējo maksājumu samaksas termiņus;
 2. vai nodokļu maksātājam ar nodokļu administrācijas lēmumu agrāk ir piešķirti nodokļu maksājumu samaksas termiņu pagarinājumi un vai nodokļu maksātājs ir ievērojis tajos noteikto nodokļu maksājumu samaksas kārtību;
 3. vai nodokļu maksātājs ievēro nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos nodokļu un informatīvo deklarāciju iesniegšanas termiņus;
 4. vai nodokļu maksātājs sadarbojas ar nodokļu administrāciju;
 5. vai pēdējās nodokļu revīzijas (audita) laikā nodokļu maksātājam nav konstatēti pārkāpumi (Likuma 24.panta 1.1daļa).

Ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu noteiktos termiņus, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par samaksas termiņa pagarināšanu (Likuma 24.panta 1.2daļa).

Likuma 24.panta 1.daļas 1. un 3., 7. un 8.punktā (izņemot gadījumu, kad palīdzības pieprasījums par piedziņu ir pamatots ar noslēgtu un Saeimā apstiprinātu starptautisko līgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu), kā arī 1.3daļā minētajos termiņa pagarināšanas (atlikšanas, sadalīšanas) gadījumos tiek aprēķināta nokavējuma nauda vienas ceturtās daļas apmērā no šā likuma 29.panta otrajā daļā noteiktās nokavējuma naudas par katru dienu visā kavējuma periodā, izņemot šā likuma 29.pantā paredzētos gadījumus. Ja, pagarinājuma termiņam beidzoties, nodokļu maksātājs nokavētos maksājumus nav pilnā apmērā samaksājis vai samaksas termiņus pagarinājis šajā pantā noteiktajā kārtībā, nokavējuma nauda par parāda nesamaksāto daļu visā kavējuma periodā tiek aprēķināta vispārējā kārtībā un parāds tiek piedzīts bezstrīda kārtībā (Likuma 24.panta 7.daļa).

Nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums (atlikšana, sadalīšana) neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un nodokļu likumos noteiktajos termiņos (Likuma 24.panta 8.daļa).

Kā pieprasīt pakalpojumu?

 • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
 • E-adresē – nosūti iesniegumu uz Departamenta e-adresi 90000064250.
 • Pa pastu – nosūti Departamentam iesniegumu pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).
 • Klātienē – iesniedz iesniegumu Departamentā (tikai pēc iepriekšēja pieraksta, tālrunis pierakstam 80000850).