Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments aicina nodokļu maksātājus apzināties tiesiskās sekas, kas iestājas, neveicot savlaicīgu un pilnīgu nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu. Gadījumos, kad jau ir radušies nokavētie nodokļu maksājumi, kas piedzenami bezstrīda kārtībā, aicinām izmantot nodokļu likumos paredzētās iespējas veikt labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu samaksu.

Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentu par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem, t.i., uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata.

Nodokļa maksātājam motivētu iesniegumu jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda samazinātā (0,025 procentu) apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā.

Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām, bet neattiecas uz nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • motivēts iesniegums;
  • pilnvarotajām personām – pilnvarojuma apliecinājums;
  • ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.

Lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi atcelšana

Ja nodokļu maksātājs neievēro lēmumā par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi noteiktos samaksas termiņus vai neveic pilnā apmērā kārtējos nodokļu maksājumus nodokļu likumos noteiktajos termiņos, nodokļu administrācijai ir tiesības atcelt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Atceļot  nokavēto nodokļu maksājumu samaksas grafiku, nesamaksātajam pamatparādam nokavējuma nauda tiek atjaunota pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • E-adresē – nosūti iesniegumu uz Departamenta e-adresi 90000064250.
  • Pa pastu – nosūti Departamentam iesniegumu pa pastu (adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012).
  • Klātienē – iesniedz iesniegumu (tikai pēc iepriekšēja pieraksta).

Informācija par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 11.punkts nosaka, ka nodokļu administrācijas pienākums ir piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26.panta paredzētajā kārtībā.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmā daļa paredz, ka nodokļu maksājumus, kuri nav samaksāti likumā noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu, kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīda kārtībā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma (APL) 361.panta pirmo daļu par piespiedu izpildi parādnieku vispirms brīdina. Brīdinājumā tiek norādīts labprātīgās samaksas termiņš. Ja līdz noteiktajam termiņam parāds netiek samaksāts, tad nodokļu administrācija izdod lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu.

Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta pirmā daļa paredz, ka uz brīdinājuma par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmuma par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams amatpersonas paraksts. Šādā gadījumā uz brīdinājuma par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmuma par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu jābūt atzīmei “Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta otro daļu nosūtot ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu saistītos dokumentus (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu) pa pastu, tos nav nepieciešams noformēt kā ierakstītus pasta sūtījumus.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1panta trešo daļu ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu (brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi un lēmumu par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu), pašvaldība izvieto savā mājas lapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem var iepazīties. Ņemot vērā iepriekš minēto, informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu Rīgas pilsētas pašvaldībā ir pieejama interneta vietnē: https://www.riga.lv/lv/nin-parada-piedzina 

Ja lēmumā par nokavēto nodokļu maksājuma piedziņu norādītais parāds netiek samaksāts pilnā apmērā, nodokļu administrācija vai zvērināts tiesu izpildītājs veic tā izpildi saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.pantu, piemērojot sekojošus piespiedu izpildes līdzekļus:

  1. Nodokļu administrācija ar rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu vērš piedziņu uz naudas līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē vai kontā, kas atvērts pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja. Papildu informācija => 
  2. Civilprocesa likuma E daļā noteiktajā kārtībā vērš nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā uz nodokļu maksātāja mantu (kustamo un nekustamo īpašumu, arī uz mantu, kura atrodas pie trešajām personām). Piedziņas vēršanu uz mantu uzsāk, ja nodokļu administrācijai, novirzot pārmaksas, nosūtot inkasācijas uzdevumu un izņemot skaidro naudu, nav izdevies segt nokavētos nodokļu maksājumus un izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

Saskaņā ar APL 364.panta pirmo daļu un likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta pirmo daļu, nokavēto nodokļu maksājumu piedziņas izdevumus sedz nodokļu maksātājs.

Tādējādi nodokļa savlaicīgas nesamaksāšanas gadījumā parādniekam jārēķinās ne vien ar to, ka kavējuma periodā tiek aprēķināta nokavējuma nauda – 0,05% no laikā nenomaksātā pamatparāda, bet var rasties arī citas nelabvēlīgās sekas, tai skaitā iespējami apgrūtinājumi nekustamā īpašuma lietošanai un papildus nodoklim un nokavējuma naudai var būt jāatlīdzina piedziņas izdevumi.

Informācija par nokavēto NĪN maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz naudas līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta trešās daļas 1.1 punktu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments ar rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu (turpmāk tekstā – Piedziņas rīkojums) var vērst piedziņu uz nodokļu maksātāja, kuram izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, naudas līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē.

Ņemot vērā, ka kredītiestādes izpilda Piedziņas rīkojumus kā arī, lai informētu nodokļu maksātājus par iespējamām sekām ar kurām jāsaskaras nodokļu maksātājam uz kura naudas līdzekļiem kredītiestādē veikta piedziņa, Departaments ir apkopojis Latvijas Finanšu nozares asociācijas sniegtās atbildes par kārtību kādā kredītiestādēs tiek pieņemti un izpildīti Piedziņas rīkojumi. Skatīt =>

Cienījamie klienti!

Pirms klātienes apmeklējuma nepieciešams veikt iepriekšējo pierakstu pa tālruni 80000850 vai 67181866.

Lūdzam pēc iespējas pakalpojumus pieteikt un saņemt attālināti. Iesniegt iesniegumu elektroniski var:
– nosūtot uz Departamenta e-adresi (adresāts “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments”);
– nosūtot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pip@riga.lv.

Ja iesniegumu Jums nav iespējas iesniegt elektroniski, to varat nosūtīt Departamentam pa pastu uz adresi: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012 vai ievietot pasta kastītēs, kuras atrodas pie iestādes ieejas durvīm Terēzes ielā 5, Rīgā.