Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi

Finansiālās grūtībās nonākušiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ir iespējas rakstveidā vienoties ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku uz laiku līdz trīs gadiem, t.i., uz nodokļu maksātāja motivēta rakstveida iesnieguma pamata.

Nodokļa maksātājam motivētu iesniegumu jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei ir tiesības pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nosakot nodokļu maksātājam termiņus uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

No dienas, kad nodokļu administrācija ir pieņēmusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, lēmumā noteiktajai nodokļu pamatparāda summai tiek aprēķināta nokavējuma nauda samazinātā (0,025 procentu) apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā. Ja nodokļu administrācija ir atcēlusi lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi, nesamaksātajam pamatparādam tiek atjaunota nokavējuma nauda pilnā apmērā no dienas, kad pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi.

Papildus informācija par NĪN parādu samaksu
Pakalpojums pieejams fiziskām un juridiskām personām.
Pakalpojums neattiecas uz nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem tiesa pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanu vai tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: motivēts iesniegums, pilnvarotajām personām – pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu). Ja lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu ir nodots izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam, ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka ir samaksāti šā lēmuma izpildes izdevumi.

Kā pieprasīt pakalpojumu?

  • E-pastā – nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz pip@riga.lv.
  • Portālā – iesniedz motivētu iesniegumu Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu “E-iesniegums iestādei” vai www.epakalpojumi.lv, izmantojot pakalpojumu “Ziņojums pašvaldībai”.
  • Pa pastu – nosūti motivētu iesniegumu PIP.
  • Klātienē – iesniedz motivētu iesniegumu PIP darba laikā (pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšējā pieraksta pa tālruni 80000850).

Pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv

Informācija par atbalstu saistībā ar COVID-19