Informācija par nokavēto NĪN maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz naudas līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē

Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26.panta trešās daļas 1.1 punktu, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments ar rīkojumu par naudas līdzekļu pārskaitīšanu (turpmāk tekstā – Piedziņas rīkojums) vērš piedziņu uz nodokļu maksātāja, kuram izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds, naudas līdzekļiem nodokļu maksātāja kontā kredītiestādē.

Ņemot vērā, ka kredītiestādes izpilda Piedziņas rīkojumus kā arī, lai informētu nodokļu maksātājus par iespējamām sekām ar kurām jāsaskaras nodokļu maksātājam uz kura naudas līdzekļiem kredītiestādē veikta piedziņa, Departaments ir apkopojis Latvijas Finanšu nozares asociācijas sniegtās atbildes par kārtību kādā kredītiestādēs tiek pieņemti un izpildīti Piedziņas rīkojumi.

Kādas nodokļu maksātājam ir sekas, saņemot kredītiestādē Piedziņas rīkojumu? Kā nodokļu maksātājs tiek informēts par Piedziņas rīkojuma saņemšanu?

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta trešās daļas 1.1 punkts nosaka Piedziņas rīkojumu izpildes obligātumu, paredzot, ka līdz pilnīgai rīkojuma izpildei nodokļu maksātājam līdzekļi kontos nav pieejami. Minētais punkts paredz arī Piedziņas rīkojuma saņēmēja pienākumu informēt nodokļu maksātāju par tā saņemšanu. Kredītiestādes izmanto dažādus informācijas kanālus, lai nodrošinātu šīs normas izpildi, tostarp klientu informēšanu, izvietojot paziņojumu konkrētā nodokļu maksātāja internetbankā, kā arī nosūtot sms paziņojumu uz mobilā tālruņa numuru. Par kredītiestādes izvēlēto risinājumu tās klienti var noskaidrot, sazinoties ar  katras konkrētās kredītiestādes klientu apkalpošanas centru.

Kāda ir Piedziņas rīkojumu izpildes kārtība, t.sk., kāda kārtība ir attiecībā uz kontā saglabājamiem naudas līdzekļiem, kā tiek realizētas personu tiesības rīkoties ar šiem līdzekļiem?

Attiecībā uz fiziskām personām kredītiestādēm jāievēro Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punktā noteikto ierobežojumu attiecībā uz parādnieku, t.i., jāsaglabā naudas līdzekļi  minimālās darba algas apmērā (500 EUR) uz parādnieku, katru viņa ģimenes locekli un apgādībā esošu personu. Kredītiestādēm  jānodrošina personas tiesības rīkoties ar saglabājamiem līdzekļiem.

Kredītiestāde Piedziņas rīkojuma izpildi var nodrošināt tikai tad, ja personas kontos esošie līdzekļi pārsniedz norādīto saglabājamo līdzekļu apjomu. Tehniskie risinājumi, ar kuriem piekļuve tiek nodrošināta, ir atšķirīgi katrai kredītiestādei. Biežāk piedāvātie risinājumi ir maksājumu veikšana pieejamās summas apmērā (internetbankā vai bankas filiālē), kā arī maksājumu kartes izmantošana norēķiniem un skaidras naudas izņemšanai kartes izdevējbankas bankomātos Latvijas teritorijā. Šie risinājumi ir atkarīgi no esošajām sistēmām un to pilnveides iespējām.

Departaments vērš uzmanību, ka nodokļu maksātājs – fiziskā persona, saņemot brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu izpildi, tiek aicināts informēt Departamentu par naudas līdzekļiem uz kuriem nevar tikt veikta piedziņa atbilstoši Civilprocesa likuma 1.pielikuma 3.punktā noteiktajam. Gadījumā, ja nodokļu maksātājs nesniedz minēto informāciju, piedziņa uz parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādes kontā tiek vērsta nesaglabājot parādnieka naudas līdzekļus kredītiestādes kontā līdz pilnīgai lēmumā-izpildrīkojumā norādītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņai pilnā apmērā. Gadījumā, ja netiks sniegta minētā informācija, piedziņa uz parādnieka naudas līdzekļiem kredītiestādes kontā tiks vērsta līdz pilnīgai lēmumā-izpildrīkojumā norādītā nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņai pilnā apmērā, saglabājot parādnieka naudas līdzekļus kredītiestādes kontā minimālās mēneša darba algas apmērā.

Ar kādiem papildu maksājumiem ir jārēķinās personai, attiecībā uz kuru kredītiestāde ir saņēmusi Piedziņas rīkojumu?

Kredītiestāde, saņemot Piedziņas rīkojumu veic tā izpildi pilnībā vai pa daļām, atkarībā no kontos pieejamo līdzekļu apjoma, ieturot komisijas maksas par veiktajām darbībām saskaņā ar pakalpojumu cenrādi. Aktuālā informācija par pakalpojumu maksu pieejama katras konkrētās kredītiestādes mājaslapā.

Kontakta informācija nodokļa maksātājam par Piedziņas rīkojuma izpildi saistītajos jautājumos

Luminor Bank AS Latvijas filiāle, e-pasts info@luminor.lv
Tālr. +371 6717 1880  
www.luminor.lv

SWEDBANK AS, e-pasts info@swedbank.lv
Tālr. +371 67444 4444
www.swedbank.lv

CITADELE BANKA AS, e-pasts info@citadele.lv.
Tālr. +371 67010000  
www.citadele.lv

SEB BANKA AS, e-pasts info@seb.lv
Tālr. +3712666 8777
www.seb.lv

RIETUMU BANKA AS, e-pasts info@rietumu.lv
Tālr. +371 6702 5555
www.rietumu.com