Datu apstrāde

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Pārvalde ir personas datu apstrādes Pārzinis. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs.

Personas informēšana par datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes personā (turpmāk tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv, tālrunis 67037158

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv

Pārzinis veic Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā administrēšanu.

Pakalpojumu sniegšanas procesā var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati:

 • vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija,
 • informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, pilnvarotām personām, aizbildņiem, aizgādņiem,
 • informācija, ko var sniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Iedzīvotāju reģistrs, Rīgas domes Labklājības departaments (maznodrošinātas, trūcīgas personas statuss), Rīgas domes Īpašuma departaments (nomas līgumi, vidi degradējošām būvēm piešķirtā kategorija), Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (būvatļaujas, patvaļīgā būvniecība), notāri, Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (nomas līgumi).

Minētie dati tiek iegūti no valsts un pašvaldības reģistriem, līdz ar to personai nav pienākums tos sniegt.

Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā personas dati tiek iegūti no Latvijas valsts portāla www.latvija.gov.lv autentificētā lietotāja profila datiem un Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētās e-adreses datu kopas, kā arī no personas e-pakalpojumā “Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu” sniegtās informācijas.

Pārzinis veic informatīvā tālruņa telefonsarunu ierakstīšanu konsultāciju kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas nolūkā.

Datu apstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana, zemes nodokļa un īpašuma nodokļa parādu administrēšana, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana, konsultāciju sniegšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomā.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Fizisko personu datu apstrādes likums un Vispārējā datu aizsardzības regula, kā arī attiecīgo jomu reglamentējošie normatīvie akti.

Personas datu saņēmēji var būt pilnvarotās personas, aizbildņi, aizgādņi, tiesību pārņēmēji, Rīgas domes Finanšu departaments, notāri, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, publiski (publikācijas pašvaldības mājaslapā), ārējie dokumentu piegādātāji. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc datu apstrādes mērķa sasniegšanas.

Saistīto personu datu apstrāde
Nodokļa maksātājs vai tā pārstāvis vēršoties Pārvaldē ar iesniegumu, kas satur citu fizisku personu datus, iepazīstas ar datu apstrādes pamatojumu (t.sk. pārzini, mērķi, tiesisko regulējumu, saņēmējiem u.c.), kā arī apņemas informēt iesniegumā vai tā pielikumos minētās personas par to personu datu apstrādi, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

Pārvaldes personas datu apstrādes nolūki:
1. Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana un zemes nodokļa un īpašuma nodokļa parādu administrēšana.
2. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas joma.
3. Pārvaldē iesniegto dokumentu reģistrācija, saglabāšana un izmantošana Rīgas domes dokumentu plūsmas uzskaitei un dokumentu izpildes kontrolei.
4. Ziņu par elektroniskā dokumenta saņemšanas datumu, laiku, iesniedzēju un iesniedzēja elektroniskā pasta adreses reģistrēšanu un iesniedzējam paziņojuma par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts iestādei, nosūtīšana.
5. Pārvaldes personālvadības funkciju nodrošināšana.
6. Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā administrēšana

Plašāka informācija par personas datu apstrādi atbilstoši apstrādes nolūkiem ir pieejama šeit.

Videonovērošana Pārvaldē

Videonovērošana Pārvaldē tiek veikta, ņemot vērā, ka tā ir publiska iestāde, šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

Tiesiskais pamats videonovērošanai ir Pārvaldes leģitīmās intereses – lai realizētu no likuma izrietošas Pārvaldes leģitīmās intereses. Leģitīmās intereses jeb personas datu apstrādes mērķi videonovērošanai ir šādi:

 • Pārvaldes ēkas aizsardzība;
 • Pārvaldes darbinieku un apmeklētāju drošība;
 • sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšana;
 • noziedzības novēršana;
 • noziedzīgu nodarījumu un administratīvā pārkāpuma atklāšanas palīdzēšana un saukšana pie atbildības par tiem;
 • Pārvaldes darbinieku un apmeklētāju veselības un drošības nodrošināšana;
 • strīdu, kas rodas disciplinārajā vai tiesvedības gaitā, risināšana;
 • personu intereses civilprocesa ierosināšanā vai tiesību aizstāvēšanā nodrošināšana.

Videonovērošanu Pārvalde veic, izmantojot stacionāras videokameras, kuras izmantojot iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

Atkarībā no situācijas Pārvaldes, kas veic videonovērošanu, personas datu saņēmēji var būt personas, kuras tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu; ārējos normatīvajos aktos norādītās personas, ja tās iesniedz pieprasījumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Pārvalde pirms videonovērošanas zonas izvieto informatīvās zīmes par videonovērošanu.

Videonovērošanas ierakstiem ir tiesības piekļūt tikai pilnvarotām personām kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Videonovērošanas ierakstus Pārvalde glabā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus tiesību aktos noteiktos gadījumus, lūgt tos dzēst, ierobežot to apstrādi vai arī iebilst pret apstrādi.

Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, Jums ir jāiesniedz pieprasījums (iesniegums) rakstveida formā Pārvaldē klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu latvija.lv. Informējam, ka papildus Jums ir jāiesniedz savs fotoattēls, kas nav vecāks par gadu, kā arī jānorāda datums, laiks un vieta, par ko Jūs vēlaties saņemt informāciju.

Pārvalde nodrošinās datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību aktiem un iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Tīmekļvietnes sīkdatņu politika

Informācija par Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes tīmekļvietnes https://pip.riga.lv/ sīkdatņu politiku ir pieejama šeit.

Pārvaldēs sociālo tīklu konts

Pārvaldes mikroblogošanas kontu vietnē Twitter – @pipriga administrē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde. Personas datu apstrāde tiek veikta atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politikas sadaļā “Pašvaldības sociālie tīklu konti” publicētajam.
Plašāka informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politiku ir pieejama šeit.