Datu apstrāde

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Pārvalde ir personas datu apstrādes Pārzinis. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas pilsētas pašvaldībā ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs.

Personas informēšana par datu apstrādi

Ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, zemāk izklāstīta informācija par to:

 • kādus fiziskas personas datus Pārvalde kā datu Pārzinis apstrādā;
 • no kādiem reģistriem tie tiek iegūti;
 • norādīts datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei, kas ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, uzskaitot tiesību aktus;
 • minēti datu saņēmēji;
 • norādīts datu glabāšanas ilgums.

Informējam, ka, atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, fiziskai personai kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

Fiziskas personas dati Pārvaldē tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos:

Process P.NĪNAN.6. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina/pārrēķina veikšana, administratīvā akta par nekustamā īpašuma nodokli apstrīdēšana un atcelšana.

Process P.NĪNAN.7. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins taksācijas gadam.

Process P.LMNN.1. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Process P.NMAN.1. Izziņu izsniegšana un informācijas sniegšana par nekustamā īpašuma nodokli.

Process P.NMAN.2. Iesniegumu izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

Process P.NMAN.3. Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos.

Process P.NMAN.4. Informatīvais tālrunis.

Process P.NMAN.5. Atbildes sniegšana uz elektroniskajiem sūtījumiem.

Process P.NMAN.6. Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaite.

Process P.NMAN.7. Kļūdaini iemaksāto un pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārgrāmatošana.

Process P.JN.3. Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

Process P.JN.7. Nodokļu administrācijas interešu aizstāvība maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos.

Process P.JN.1. un P.JN.2. Nodokļu parādu piedziņa un nodokļu parādu un pārmaksu dzēšana.

Videonovērošana Pārvaldē

Videonovērošana Pārvaldē tiek veikta, ņemot vērā, ka tā ir publiska iestāde, šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

Tiesiskais pamats videonovērošanai ir Pārvaldes leģitīmās intereses – lai realizētu no likuma izrietošas Pārvaldes leģitīmās intereses. Leģitīmās intereses jeb personas datu apstrādes mērķi videonovērošanai ir šādi:

 • Pārvaldes ēkas aizsardzība;
 • Pārvaldes darbinieku un apmeklētāju drošība;
 • sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšana;
 • noziedzības novēršana;
 • noziedzīgu nodarījumu un administratīvā pārkāpuma atklāšanas palīdzēšana un saukšana pie atbildības par tiem;
 • Pārvaldes darbinieku un apmeklētāju veselības un drošības nodrošināšana;
 • strīdu, kas rodas disciplinārajā vai tiesvedības gaitā, risināšana;
 • personu intereses civilprocesa ierosināšanā vai tiesību aizstāvēšanā nodrošināšana.

Videonovērošanu Pārvalde veic, izmantojot stacionāras videokameras, kuras izmantojot iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

Atkarībā no situācijas Pārvaldes, kas veic videonovērošanu, personas datu saņēmēji var būt personas, kuras tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu; ārējos normatīvajos aktos norādītās personas, ja tās iesniedz pieprasījumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Pārvalde pirms videonovērošanas zonas izvieto informatīvās zīmes par videonovērošanu.

Videonovērošanas ierakstiem ir tiesības piekļūt tikai pilnvarotām personām kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Videonovērošanas ierakstus Pārvalde glabā ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus tiesību aktos noteiktos gadījumus, lūgt tos dzēst, ierobežot to apstrādi vai arī iebilst pret apstrādi.

Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, Jums ir jāiesniedz pieprasījums (iesniegums) rakstveida formā Pārvaldē klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot portālu latvija.lv. Informējam, ka papildus Jums ir jāiesniedz savs fotoattēls, kas nav vecāks par gadu, kā arī jānorāda datums, laiks un vieta, par ko Jūs vēlaties saņemt informāciju.

Pārvalde nodrošinās datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību aktiem un iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.