Datu apstrāde

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Pārvalde ir personas datu apstrādes Pārzinis. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas pilsētas pašvaldībā ir Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs.

Personas informēšana par datu apstrādi

Ņemot vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, zemāk izklāstīta informācija par to:

  • kādus fiziskas personas datus Pārvalde kā datu Pārzinis apstrādā;
  • no kādiem reģistriem tie tiek iegūti;
  • norādīts datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats fiziskas personas datu apstrādei, kas ir Pārzinim tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpilde, uzskaitot tiesību aktus;
  • minēti datu saņēmēji;
  • norādīts datu glabāšanas ilgums.

Informējam, ka, atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai, fiziskai personai kā datu subjektam ir tiesības:

  1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
  2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

Fiziskas personas dati Pārvaldē tiek apstrādāti šādos pamatdarbības procesos:

Process P.NĪNAN.6. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina/pārrēķina veikšana, administratīvā akta par nekustamā īpašuma nodokli apstrīdēšana un atcelšana.

Process P.NĪNAN.7. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins taksācijas gadam.

Process P.LMNN.1. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Process P.NMAN.1. Izziņu izsniegšana un informācijas sniegšana par nekustamā īpašuma nodokli.

Process P.NMAN.2. Iesniegumu izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu.

Process P.NMAN.3. Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos.

Process P.NMAN.4. Informatīvais tālrunis.

Process P.NMAN.5. Atbildes sniegšana uz elektroniskajiem sūtījumiem.

Process P.NMAN.6. Nekustamā īpašuma nodokļa uzskaite.

Process P.NMAN.7. Kļūdaini iemaksāto un pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu pārgrāmatošana.

Process P.JN.3. Vienošanās par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

Process P.JN.7. Nodokļu administrācijas interešu aizstāvība maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesos.

Process P.JN.1. un P.JN.2. Nodokļu parādu piedziņa un nodokļu parādu un pārmaksu dzēšana.