Datu apstrāde

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments (turpmāk – Departaments) informē, ka 25.05.2018. stājas spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Departaments ir personas datu apstrādes Pārzinis. Personas datu aizsardzības speciālists Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs.

Personas informēšana par datu apstrādi

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta personā (turpmāk tekstā – Pārzinis), adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, tālr. Nr. 67026727, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.

Datu valsts inspekcija, adrese: Elijas iela 17, Rīga; tālr. Nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv.

Pārzinis veic Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā administrēšanu.

Pakalpojumu sniegšanas procesā var tikt apstrādāti šādi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja dati:

 • vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija,
 • informācija par piederošo nekustamo īpašumu, tiesību pārņēmējiem, pilnvarotām personām, aizbildņiem, aizgādņiem,
 • informācija, ko var sniegt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija, Fizisko personu reģistrs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments (maznodrošinātas, trūcīgas mājsaimniecības statuss), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Īpašuma departaments (nomas līgumi, vidi degradējošām būvēm piešķirtā kategorija), Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments (būvatļaujas, patvaļīgā būvniecība), notāri, Rīgas valstspilsētas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija (nomas līgumi).

Minētie dati tiek iegūti no valsts un pašvaldības reģistriem, līdz ar to personai nav pienākums tos sniegt.

Nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā personas dati tiek iegūti no Latvijas valsts pārvaldes pakalpojumu portāla www.latvija.gov.lv autentificētā lietotāja profila datiem un Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētās e-adreses datu kopas, kā arī no personas e-pakalpojumā “Pašvaldības nodeva par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu” sniegtās informācijas.

Pārzinis veic informatīvā tālruņa 80000850 audioierakstu veikšanu nekustamā īpašuma nodokļa un nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā administrēšanas jautājumos, kā arī pašvaldības teritorijā esošo zemes vienību nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas jautājumos (turpmāk – pakalpojums). Audioieraksti tiek veikti pakalpojuma kvalitātes uzlabošanas nolūkā. Audioierakstu glabāšanas termiņš ir 30 dienas.

Datu apstrādes mērķis ir nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana, zemes nodokļa un īpašuma nodokļa parādu administrēšana, nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana, konsultāciju sniegšana nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jomā, nodevas par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu Rīgā administrēšana.

Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Fizisko personu datu apstrādes likums un Vispārējā datu aizsardzības regula, kā arī attiecīgo jomu reglamentējošie normatīvie akti.

Personas datu saņēmēji var būt pilnvarotās personas, aizbildņi, aizgādņi, tiesību pārņēmēji, notāri, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, publiski (publikācijas pašvaldības mājaslapā), ārējie dokumentu piegādātāji. Personas dati tiek glabāti ne ilgāk kā 10 gadus pēc datu apstrādes mērķa sasniegšanas.

Saistīto personu datu apstrāde
Nodokļa maksātājs vai tā pārstāvis vēršoties Departamentā ar iesniegumu, kas satur citu fizisku personu datus, iepazīstas ar datu apstrādes pamatojumu (t.sk. pārzini, mērķi, tiesisko regulējumu, saņēmējiem u.c.), kā arī apņemas informēt iesniegumā vai tā pielikumos minētās personas par to personu datu apstrādi, kas saistīta ar šī iesnieguma izskatīšanu.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

 1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādē (Datu valsts inspekcijā). Sūdzības iesniedzējs apņemas informēt citas personas, kuru dati var tikt apstrādāti izskatot sūdzību.

Videonovērošana

Videonovērošana Departamenta ēkā Terēzes ielā 5, Rīgā, tiek veikta, ņemot vērā, ka tā ir publiska iestāde, šādiem mērķiem: sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšanai, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības, aizsardzībai.

Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras “Rīgas digitālā aģentūra” personā (turpmāk – Aģentūra), adrese: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV-1010, tālr. Nr. 67037022, elektroniskā pasta adrese: da@riga.lv.

Tiesiskais pamats videonovērošanai ir Departamenta leģitīmās intereses – lai realizētu no likuma izrietošas Departamenta leģitīmās intereses. Leģitīmās intereses jeb personas datu apstrādes mērķi videonovērošanai ir šādi:

 • Departamenta ēkas aizsardzība;
 • Departamenta darbinieku un apmeklētāju drošība;
 • sabiedriskās kārtības un sabiedrības drošības apdraudējuma risku mazināšana;
 • noziedzības novēršana;
 • noziedzīgu nodarījumu un administratīvā pārkāpuma atklāšanas palīdzēšana un saukšana pie atbildības par tiem;
 • Departamenta darbinieku un apmeklētāju veselības un drošības nodrošināšana;
 • strīdu, kas rodas disciplinārajā vai tiesvedības gaitā, risināšana;
 • personu intereses civilprocesa ierosināšanā vai tiesību aizstāvēšanā nodrošināšana.

Videonovērošanu Departamentā veic, izmantojot stacionāras videokameras, kuras izmantojot iegūst un saglabā videonovērošanas ierakstu.

Atkarībā no situācijas Aģentūrā, kas veic videonovērošanu, personas datu saņēmēji var būt personas, kuras tehniski apkalpo videonovērošanas sistēmu; ārējos normatīvajos aktos norādītās personas, ja tās iesniedz pieprasījumu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam; ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs leģitīmās intereses.

Departamentā pirms videonovērošanas zonas izvietotas informatīvās zīmes par videonovērošanu.

Videonovērošanas ierakstiem ir tiesības piekļūt tikai pilnvarotām personām kontekstā ar konkrētiem personas datu apstrādes mērķiem, vai arī lai pārliecinātos, ka sistēma darbojas.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus tiesību aktos noteiktos gadījumus, lūgt tos dzēst, ierobežot to apstrādi vai arī iebilst pret apstrādi.

Lai īstenotu savas datu subjekta tiesības, Jums ir jāiesniedz pieprasījums (iesniegums) rakstveida formā Departamenta klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu; elektroniski, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu vai iesniedzot iesniegumu, izmantojot oficiālās elektroniskās adreses kontu portālā latvija.gov.lv. Informējam, ka papildus Jums ir jāiesniedz savs fotoattēls, kas nav vecāks par gadu, kā arī jānorāda datums, laiks un vieta, par ko Jūs vēlaties saņemt informāciju.

Departaments nodrošinās datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību aktiem un iebildumu gadījumā veiks lietderīgas darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Jums ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Tīmekļvietnes sīkdatņu politika

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta tīmekļvietnes https://pip.riga.lv/ sīkdatņu politiku ir pieejama šeit.