Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana

nodokļa maksātājam par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lieto sabiedriskā labuma organizācijas

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir 90% apmērā.

Lai tiktu piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi ir jāizpildās sekojošiem nosacījumiem:

  • līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim jāiesniedz Departamentā pieteikums un nekustamā īpašuma izmantošanas plāns taksācijas gadam;
  • taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 konkrētajā nekustamā īpašuma objektā nedrīkst būt deklarēta dzīvesvieta nevienai personai;
  • līdz taksācijas gada 1. janvārim nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona, aizbildnis vai aizgādnis ir reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai sniedzis piekrišanu elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un minētais elektroniskās saziņas kanāls ir aktīvs visu taksācijas gadu. Ja nodokļa maksātājs objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē, viņš līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniedz Finanšu departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Finanšu departamentu ar e-pasta starpniecību. Iepriekš minētā prasība netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām ir piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām.
  • līdz pēctaksācijas gada 1. maijam jāiesniedz Departamentā nekustamā īpašuma izmantošanas atskaite.
  • Līdz 01.05.2024. jāiesniedz Departamentā atskaite par nekustamā īpašuma izmantošanu 2023. gadā, apliecinot tā pastāvīgu lietošanu tikai sabiedriskā labuma organizācijas mērķiem atbilstoši iesniegtajam plānam.
  • Ja iesniegtajā atskaitē netiks pierādīta nekustamā īpašuma izmantošana atbilstoši atvieglojumu saņemšanas nosacījumiem vai, ja atskaite netiks iesniegta noteiktajā termiņā, piešķirtie atvieglojumi par 2023. gadu tiks atcelti.

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

  • ēkas;
  • zeme.

Pieteikumam par atvieglojumu piešķiršanu, pievienojami dokumenti:

  • Līgums par nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai;
  • Nekustamā īpašuma izmantošanas plāns, kas apliecina faktu, ka nekustamā īpašuma objektu pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lietos sabiedriskā labuma organizācija (norādot pasākumu norises laiku, vietu un īsu aprakstu)

Ja līgums Departamentā ir iesniegts jau iepriekš, tad atkārtoti tas nav jāiesniedz.

Ja taksācijas gada laikā tiek pagarināts līguma darbības termiņš, tad ne vēlāk kā līdz sākotnējā līguma darbības termiņa beigām jāiesniedz Departamentā attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus un nekustamā īpašuma izmantošanas plāns atlikušajai taksācijas gada daļai.

Pieteikuma veidlapa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5.pielikums

! Iesniedzot pieteikumu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegtam no oficiālās elektroniskās adreses konta (eAdreses).