Nosacījumi atvieglojumu saņemšanai par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas 90% apmērā piešķir fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā.

 

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi:

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

  • ēkas;
  • zeme.

Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

Nekustamais īpašums, par kuru piešķirts atvieglojums, netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, izīrēts vai iznomāts.

Persona iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamentam pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu.

Par nedzīvojamām ēkām, telpu grupām dzīvojamajās ēkās, kuru lietošanas veids nav dzīvošana, kā arī par šiem objektiem piekritīgo zemi Departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts līdz taksācijas gada 15. decembrim. Par pārējiem objektiem Departaments piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

Atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, ja pastāv atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

 

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir:

  • nekustamā īpašuma nodokļa parādi, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par šādiem objektiem:

  • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par zemes vienības atzīšanu par tādu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
  • nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
  • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
  • būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;
  • ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana.

 

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

  • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
  • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamā veidlapa:

5.pielikums. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai