Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi ģimenēm ar bērniem

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas valstspilsētā var saņemt nodokļa maksātājs, kuram pašam (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir bērns (bērni) vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai bērns (bērni) pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, un kurš atbilst Rīgas domes 15.12.2021. saistošajos noteikumos Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” noteiktajām prasībām.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir par:

 • trīs un vairāk bērniem 90% ;

 • diviem bērniem – 70% ;

 • vienu bērnu – 50% .

No 2023. gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tikai tad, ja ir piekrišana elektroniskai saziņai

Sākot ar 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošo noteikumu Nr.109 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā” 3.8.–3.27. apakšpunktam nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz 01.01.2023. jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību, kā arī minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu.

Iepriekš minētā prasība norādīt elektronisko saziņas kanālu netiek attiecināta uz Saistošajos noteikumos Nr.109 3.1.–3.7. un 3.28. apakšpunktos noteiktām nodokļu maksātāju kategorijām, t.i., maznodrošinātām personām, pensionāriem, invalīdiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem. Savukārt, ja nodokļa maksātājs objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē un vēlās arī turpmāk saņemt atvieglojumus, tad viņam līdz katra taksācijas gada 1.janvārim būs jāiesniedz Pārvaldē pamatots iesniegums, kurā jānorāda objektīvi iemesli, kas liedz nodrošināt elektroniskās saziņas kanālu ar Pārvaldi.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence tiek saņemta e-pastā, vēršanās Pārvaldē, lai piekristu elektroniskai saziņai un turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama.

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atvieglojumus par bērniem līdz pilngadības sasniegšanas piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem.

Pārvaldē līdz taksācijas gada 15.decembrim jāvēršas tikai, lai iesniegtu:

 • pieteikumu atvieglojumu saņemšanai par bērnu pēc pilngadības sasniegšanas (pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu; iesniegtam no oficiālās elektroniskās adreses konta (eAdreses) vai pašrocīgi parakstītam un atsūtītam pa pastu vai arī ievietotam iesniegumu pastkastē blakus ieejai Pārvaldē);
 • izglītības iestādes apliecinājumu par bērnu (bērniem) pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), ka bērns (bērni) taksācijas gada 1.janvārī turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas).

! Izglītības iestādes apliecinājums Pārvaldē ir jāiesniedz katru taksācijas gadu, kamēr bērns pēc pilngadības sasniegšanas turpina studijas un atbilst atvieglojumu piemērošanas nosacījumiem.

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

 • dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;
 • dzīvojamo māju daļas;
 • telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;
 • telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas);
 • iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

! Atvieglojumu par piekritīgo zemi piešķir tikai tām personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir ēka (vai tās daļa), kas atrodas uz minētās zemes vienības vai ir funkcionāli saistīta ar to, proporcionāli šai personai piederošajai ēkas daļai.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

 • atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu, nosakot nodokļa maksātāja atbilstību saistošo noteikumu prasībām taksācijas gada 1.janvārī;
 • nodokļa maksātājam kopā ar bērnu (bērniem) uz taksācijas gada 1. janvāri ir jābūt deklarējušam savu dzīvesvietu telpu grupā, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi, izņemot ar aizbildnībā un audžuģimenē ievietotiem bērniem;
 • atvieglojumus par zemes platības daļu, kas piekrīt viena vai divu dzīvokļu dzīvojamai mājai kopā ar ēkām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), piešķir platības daļai, kas nav lielāka par 2000m2(neatkarīgi no kopīpašnieku skaita);
 • atvieglojumus nepiešķir par to nekustamā īpašuma daļu, kas tiek izīrēta, iznomāta vai izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
 • piešķirto atvieglojumu apmērs vienam nodokļa maksātājam taksācijas gadā nepārsniedz 1000 euro.

! Atvieglojumus piešķir arī, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no bērniem. Šādā gadījumā atvieglojumus piešķir arī tad, ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir sociālās aprūpes iestādē.

Iespējamie atvieglojumu nepiešķiršanas iemesli

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par šādiem objektiem:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par zemes vienības atzīšanu par tādu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
 • būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;
 • ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana (izņemot viena dzīvokļa mājas).

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

 • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
 • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

Atvieglojumi daudzbērnu ģimenes pirmās pakāpes augšupējam radiniekam

Pamatojoties uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.2 daļu, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50% apmērā piešķir arī gadījumos, kad daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni) dzīvo pirmās pakāpes augšupēja radinieka (daudzbērnu ģimenes vecāka mātes vai tēva) īpašumā.

Lai varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus īpašniekam taksācijas gada 1.janvārī ir jābūt deklarētam īpašumā kopā ar pirmās pakāpes radinieku (meitu/dēlu vai tā laulāto), kā arī ne mazāk kā trīs viņu bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 500 euro.

Pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem.

Iesnieguma veidlapa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai. 5.pielikums(ver.5.0)
Šīs mājaslapas pārzinis ir Rīgas pilsētas pašvaldība (RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde, adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012, tālrunis: 80000850, elektroniskā pasta adrese: pip@riga.lv). Lietojot šo mājaslapu, Jums ir iespēja pieņemt mājaslapas sīkdatņu izveidošanu un iespēja attiekties no mājaslapas sīkdatņu izveidošanas. Jums jāņem vērā, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes (ja vien Jūsu pārlūkprogramma nav iestatīta nepieņemt sīkdatnes), tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija par mājaslapas veidotajām sīkdatnēm apskatāma šeit. Sīkdatnes šajā mājaslapā var viegli akceptēt vai noraidīt, izvēloties vienu no pogām.