Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

POLITISKI REPRESĒTAJĀM PERSONĀM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir nodokļa maksātājam, kuram ir piešķirts

  • politiski represētās personas statuss – 50%

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

  • lai saņemtu atvieglojumus persona Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) iesniedz šādus dokumentus:
    • politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
    • iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
  • nodokļa atvieglojums piemērojams ar nākamo mēnesi pēc minēto dokumentu iesniegšanas;
  • ja nezūd vai nemainās atvieglojumu piešķiršanas pamats, nākamajos taksācijas gados atkārtots pieteikums par atvieglojumu piešķiršanu nav jāiesniedz.

! Nodokļa maksātājam ir pienākums mēneša laikā rakstiski informēt Pārvaldi par saimnieciskās darbības uzsākšanu nekustamajā īpašumā.

Ja zūd atvieglojumu piešķiršanas pamats vai nodokļa maksātājs vairs neatbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, Pārvalde aprēķina nekustamā īpašuma nodokli nepamatoti piešķirto atvieglojumu apmērā, aprēķināto summu sadalot pa likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem termiņiem.

Ja nodokļa maksātājs nav izpildījis iepriekšminēto paziņošanas pienākumu, Pārvalde papildus nekustamā īpašuma nodoklim aprēķina arī nokavējuma naudu.