Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana ēkām, kas atzītas par

VALSTS AIZSARGĀJAMO KULTŪRAS PIEMINEKLI

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir

  • personai par ēkām, kas atzītas par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli, ja tās tiek saglabātas atbilstoši Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumiem – 25%.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi:

Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu: ēka.

Līdz pirmstaksācijas gada 15. decembrim persona vai nekustamā īpašuma pārvaldnieks elektroniski iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departamenta Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē noteiktas formas pieteikumu (2. pielikums), pievienojot Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumu par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu kopiju (ar apliecinājumu, ka norādījumi ievēroti) vai Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rakstisku atzinumu par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā (ja iesniedzējs līdz tam nav saņēmis iepriekšminētos Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumus par kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu).

Atvieglojumi tiek piešķirti par periodu, kurā ir spēkā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kultūras pieminekļu aizsardzībā, un atkārtots pieteikums par šo periodu nodokļa administrācijā nav jāiesniedz.

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

 Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

  • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
  • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.