Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana

ZEMEI, UZ KURAS TIEK CELTA JAUNA DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ, BIROJU VAI RAŽOŠANAS ĒKA

No 2023.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir

  • nodokļa maksātājam par zemi, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, jauna biroju ēka vai jauna ražošanas ēka – 70%.

Atvieglojumu saņemšanai ir jābūt aktīvam elektroniskās saziņas kanālam!

Sākot ar 2023. taksācijas gadu un turpmāk, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim līdz taksācijas gada 1. janvārim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gaduizņemot gadījumus, ja nodokļu maksātājs – fiziska persona – objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē.   Tad nodokļu maksātāja  pienākums ir līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt Departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību.

! Vēršam uzmanību, ka 18.07.2024. stājas spēkā Rīgas domes 03.07.2024. saistošie noteikumi Nr. RD-24-292-sn “Grozījums Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 109 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Rīgā"”.

Grozījumi paredz, ka nodokļu maksātājs, kuram pastāvējusi atbilstība  atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, bet līdz šī gada 1.janvārim saziņai ar Departamentu tas nav reģistrējis oficiālo elektronisko adresi vai e-pastu, varēs līdz 31.12.2024.:

  • piekrist elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pastu starpniecību vai reģistrēt oficiālo elektronisko adresi  un informēt par to Departamentu;
  • iesniegt pamatotu iesniegumu Departamentā, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu.

Atvieglojumi tiks piešķirti par visu 2024. gadu, ja pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem!

Savukārt, attiecībā uz 2025. gadu tiek noteikts, ka  piekrist elektroniskai saziņai  ar Departamentu vai iesniegt pamatotu iesniegumu Departamentā, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu varēs līdz 15.12.2025., tad atvieglojumi tiks piešķirts par visu 2025. gadu, ja pastāvēs atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem!

Iepriekš minētā prasība reģistrēt elektronisko saziņas kanālu vai iesniegt iesniegumu par objektīviem iemesliem, kas liedz reģistrēt e-saziņas kanālu, netiek attiecināta uz nodokļu maksātājiem – pensionāriem, personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, personām, kas atzītas par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem, personām, kurām Rīgas Sociālais dienests ir piešķīris maznodrošinātas vai trūcīgas mājsaimniecības statusu un politiski represētām personām. Šie nodokļu maksātāji Departamentā iesniedz iesniegumu par atbilstību kādam no iepriekš minētiem statusiem un faktu apliecinošus dokumentus tikai tad, ja šī informācija nav Departamentā vai Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē iesniegta jau iepriekš.

Savukārt, pārējiem nodokļu maksātājiem – fiziskām personām, kuri dažādu iemeslu dēļ nav aktīvi elektroniskajā vidē, bet pretendē uz atvieglojumu saņemšanu, ir pienākums līdz taksācijas gada 1. janvārim iesniegt Departamentā pamatotu iesniegumu, kurā norādīti objektīvi iemesli, kas liedz nodokļa maksātājam reģistrēt oficiālo elektronisko adresi vai piekrist elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību.

Ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence tiek saņemta e-pastā, vēršanās Departamentā, lai piekristu elektroniskai saziņai un turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi:

Objekts, par kuru piešķir atvieglojumu, –  zeme.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments piešķir atvieglojumus pamatojoties uz pieteikumu par atvieglojumu piešķiršanu, kas iesniegts līdz taksācijas gada 15. decembrim.

Nodokļa maksātājam, kurš ir saimnieciskās darbības veicējs, atvieglojumus piešķir saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

Atvieglojumus piešķir ar nākamo mēnesi no būvatļaujas ar izpildītiem būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem izsniegšanas brīža līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 3 gadus.

Ja būvniecības laikā būvniecības ieceres veids mainās uz tādu, kas neatbilst daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai, biroju ēkai vai ražošanas ēkai, vai ja ēka netiek nodota ekspluatācijā kā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, biroju ēka vai ražošanas ēka, piešķirtie atvieglojumi tiek atcelti.

Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku saistošo noteikumu 3. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Departaments piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

Atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

  • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
  • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.