Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

TRŪCĪGĀM UN MAZNODROŠINĀTĀM PERSONĀM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir:

  • trūcīgām personām – 90%;

  • maznodrošinātām personām70%.

Atvieglojumu piešķiršanas kārtība un periods:

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem.

Atvieglojumus piešķir par to laika periodu, par kuru personai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss un pastāv vai ir pastāvējusi atbilstība atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

Atvieglojumus piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss.

Tiesības uz atvieglojumu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc trūcīgas vai maznodrošinātās personas statusa beigām.