Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas nosacījumi

TRŪCĪGĀM VAI MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir nodokļa maksātājam, kuram ir piešķirts:

 • trūcīgas mājsaimniecības statuss – 90%;

 • maznodrošinātas mājsaimniecības statuss – 70%.

Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi un periods:

Departaments atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem. Sociālā dienesta izdotās izziņas iesniegšana ir nepieciešama tikai gadījumos, kad izziņu ir izdevis citas pašvaldības sociālais dienests.

Atvieglojumus piešķir ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, savukārt tiesības uz atvieglojumu izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc trūcīgas vai maznodrošinātās mājsaimniecības statusa beigām.

Ja nodokļa maksātājam ir tiesības saņemt atvieglojumus uz likuma un saistošo noteikumu pamata vai uz vairāku saistošo noteikumu 3. punktā paredzēto nosacījumu pamata, Departaments piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam, nodokļa maksātājam vislabvēlīgākajam nosacījumam.

Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumus:

 • dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
 • dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;
 • iepriekšminētajiem objektiem piekritīgā zeme.

Atvieglojumu piešķiršanas ierobežojumi maznodrošinātām personām:

Nodokļa maksātājam, kuram piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss atvieglojumus nepiešķir, ja jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas brīdī personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds, izņemot gadījumus, ja nekustamā īpašuma nodokļa parāds nepārsniedz piešķiramo nodokļa atvieglojumu apmēru.

Atvieglojumus nepiešķir par šādiem objektiem:

 • zemes vienību, kura netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par zemes vienības atzīšanu par tādu, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;
 • nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība, sākot ar nākamo kalendāro mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par nekustamo īpašumu, kurā ir konstatēta patvaļīga būvniecība;
 • būvi, kura klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad pieņemts lēmums par būves klasificēšanu kā vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu;
 • būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kā arī par minētajai būvei piekritīgo zemi, sākot ar nākamo mēnesi no dienas, kad izdarīta atzīme Rīgas domes Vienotajā informācijas sistēmā par būves, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums;
 • ēkām, kurām nav veikta pilna kadastrālā uzmērīšana (izņemot viena dzīvokļa mājas).

Atvieglojumus nepiešķir par periodu:

 • vienu kalendāro gadu no brīža, kad aprēķināta soda nauda saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta piekto daļu, jo nav izpildīts pienākums informēt pašvaldību par tiesiskā valdījuma iegūšanu uz nekustamo īpašumu saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta otrās daļas 3.punktu;
 • par kuru aprēķinātais nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu parāds iesniegts piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

 

Vairāk informācijas par sociālo pabalstu veidiem Rīgā var skatīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta tīmekļa vietnē https://ld.riga.lv/.