Nosacījumi NĪN apmaksai veikalos MAXIMA

Apmaksu SIA “MAXIMA Latvija” veikalu kasēs var veikt ar bankas norēķinu kartēm vai skaidras naudas veidā. Pakalpojumam tiek piemērota pakalpojuma sniedzēja noteiktā komisijas maksa;

Lai veiktu NĪN apmaksu SIA “MAXIMA Latvija” kasierim jāuzrāda NĪN maksāšanas paziņojums, kurā iestrādāts svītrkods.

Vēršam uzmanību, ka maksājumu summa, kas iekodēta svītrkodā ir vienāda ar maksājumu kopsummu, kas norādīta maksāšanas paziņojumā. Ja klients vēlas apmaksāt daļu no kopsummas, tad pirms maksājuma veikšanas jāinformē kasieri par maksājamās summas apmēru.

! Maksājumi netiek pieņemti, ja maksāšanas paziņojumā norādītā summa pārsniedz 1000 EUR vai ja maksāšanas paziņojuma svītrkods vai tā atšifrējums ir bojāts un nav skaidri salasāms.

Saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 23.¹ panta piekto daļu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atzīst par saņemtu pašvaldības budžetā dienā, kad pašvaldības budžets ir saņēmis attiecīgi tam piekritīgo nodokļa maksājumu.

! Vēršam uzmanību, ka ne visi maksājumu pakalpojumu sniedzēji nodrošina iemaksātās nekustamā īpašuma nodokļa summas ieskaitīšanu pašvaldības kontā tajā pašā dienā, kad veikts maksājums.

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 29.panta 2.daļa nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta nokavējuma nauda no laikā nenomaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu.