Nekustamā īpašuma nodoklis – kas par to jāzina

NĪN ir ar likumu noteikts obligāts maksājums tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas nekustamais īpašums vai tā daļa.

Gadījumos, kad nekustamajam īpašumam vienlaikus ir gan īpašnieks, gan tiesiskais valdītājs, ja likumā nav noteikts, ka primārais nodokļa maksātājs ir lietotājs, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir īpašnieks (20.06.2006. MK noteikumu Nr.495 “Likuma “Par NĪN” normu piemērošanas kārtība” 21.p.).

NĪN sāk maksāt ar nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās, izņemot gadījumus, kas noteikti likuma “Par NĪN” 7. panta 1. daļā.

NĪN aprēķināšanu, maksāšanas paziņojumu sagatavošanu, nosūtīšanu un iekasēšanu veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments, par pamatu ņemot Valsts zemes dienesta noteiktās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Sava īpašuma kadastrālo vērtību varat uzzināt VZD Kadastra informācijas sistēmā https://www.kadastrs.lv/

1.

Pašvaldība par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses.

Ja līdz taksācijas gada 15. februārim nav saņemts maksāšanas paziņojums, tad nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā par to informēt pašvaldību.

2.

NĪN maksājams reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī – vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas.

Ja nodokli maksā reizi gadā avansā, tas jāsamaksā līdz noteiktajam taksācijas gada pirmā maksājuma termiņam.

Gadījumā, ja vienai personai ir vairāki nekustamie īpašumi Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tad veiktais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums tiek sadalīts proporcionāli pa visiem maksātāja nekustamajiem īpašumiem (20.06.2006. MK noteikumu Nr.495 “Likuma “Par NĪN” normu piemērošanas kārtība” 42.1.punkts).

Ieņēmumi no NĪN tiek ieskaitīti Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā.

LR likumi:

Ministru kabineta noteikumi:

Rīgas domes saistošie noteikumi:

Ar NĪN neapliek:

Ar NĪN apliek:

 • Zemi
 • Ēkas (tai skaitā dzīvokļus), kā arī kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas
 • Inženierbūves

NĪN aprēķina nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību (uz taksācijas gada 1.janvāri) reizinot ar noteikto nodokļa likmi.

Nekustamā īpašuma nodokļa taksācijas periods ir kalendārais gads.

NĪN likmes Rīgā ir no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Likme Piezīmes
Samazinātā likme
jeb likme “mājoklim”
0,2% piemēro kadastrālās vērtības daļai līdz 57 000 EUR
0,4% piemēro kadastrālās vērtības daļai no 57 000 EUR līdz 107 000 EUR
0,6% piemēro kadastrālās vērtības daļai virs 107 000 EUR
Pamatlikme 1,5%
Paaugstinātā likme 3%

Sava īpašuma kadastrālo vērtību varat uzzināt VZD Kadastra informācijas sistēmā https://www.kadastrs.lv/

NĪN pamatlikme – 1,5% no kadastrālās vērtības tiek piemērota:

 • Zemei
 • Ēkām, kuru lietošanas veids nav saistīts ar dzīvošanu, vai tās tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā
 • Inženierbūvēm
Dzīvojamām ēkām vai to daļām (t.sk., dzīvokļiem) pamatlikmi 1,5% piemēro tikai gadījumos, ja neizpildās nosacījumi samazinātās likmes piemērošanai http://likumi.lv/ta/id/275681-par-nekustama-ipasuma-nodokli-riga

NĪN paaugstināto likmi 3% piemēro:

 • Zemei, kas netiek uzturēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai
 • Īpašumiem, kuros ir konstatēta patvaļīga būvniecība
 • Būvei, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša
 • Būvei, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums
Rīgas domes 15.05.2024. saistošie noteikumi Nr.RD-24-270-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” https://likumi.lv/ta/id/353198-rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-teritorijas-kopsanas-un-buvju-uzturesanas-saistosie-noteikumi

NĪN samazināto likmi no 0,2% līdz 0,6% piemēro:

 • Ēkām vai telpu grupām, kuru lietošanas veids ir dzīvošana (t.sk., dzīvokļiem, individuālām dzīvojamām mājām, daudzdzīvokļu mājām vai to daļām), ja izpildās samazinātās likmes piemērošanas nosacījumi. Ar nosacījumiem var iepazīties RD 09.06.2015. SN Nr. 148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”
 • Ēkām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (piem., garāžām, privātām autostāvvietām, dārza mājām līdz 40 m2, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. Ar nosacījumiem var iepazīties likumā “Par NĪN”
Ja neizpildās nosacījumi samazinātās likmes piemērošanai, tad piemēro nekustamā īpašuma nodokļa pamatlikmi 1,5%!
Veicot NĪN maksājumu, lūdzam norādīt maksātāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un obligāti nodokļa maksātāja numuru (skaidrojums: tas norādīts Jums atsūtītajā maksāšanas paziņojumā).

Rekvizīti

Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.: 90011524360

Saņēmēja banka Bankas kods Konta numurs
AS “SEB banka” UNLALV2X LV38UNLA0002000130130
AS “Citadele banka” PARXLV22 LV75PARX0000570030007
AS “Swedbank” HABALV22 LV79HABA0551005802493
AS “Luminor Bank” RIKOLV2X LV82RIKO0002013186390
VAS “Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV36LPNS0001001080905
Zemei, kas ietilpst īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kategorijā 90%
Zemei, kas tiek izmantota tikai pašvaldības izglītības, sporta, kultūras un sociālo iestāžu darbības nodrošināšanai 90%
Zemei, ko pašvaldība iznomājusi mazdārziņa vajadzībām 90%
Zemei, kas ir nodota bezatlīdzības lietošanā pašvaldības budžeta iestādei ar mērķi izmantot to teritorijas labiekārtošanai sabiedriskām vajadzībām 90%
Ēkai, kas atzīta par valsts aizsargājamo kultūras pieminekli 25%
Ēkai, kas atzīta par pilsētvides kultūrvēsturisko vērtību veidojošo vēsturisko apbūvi, kurai noteikta kultūrvēsturiski nozīmīga, autentiska apbūves fronte 25%
Nekustamam īpašumam, kuru pastāvīgi un tikai saviem mērķiem lieto sabiedriskā labuma organizācijas 90%
Ēkai, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības teritorijā un tā ir restaurēta, atjaunota vai pārbūvēta, kā arī ir izbūvēts fasādes dekoratīvais apgaismojums 50-90%
Daudzdzīvokļu mājai, kurai veikta visu fasāžu siltināšana pēc tās nodošanas ekspluatācijā vai brīvi stāvošām telpu grupām (dzīvokļiem), kas atrodas šādas ēkas sastāvā 90%
Fiziskai personai par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā 90%
Nekustamam īpašumam, ko sociālo pakalpojumu sniegšanai izmanto organizācija, kam noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību par šo pakalpojumu sniegšanu Rīgas iedzīvotājiem (spēkā no 01.01.2023.) 90%
Zemei, uz kuras tiek celta jauna daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, jauna biroju ēka vai jauna ražošanas ēka (spēkā no 01.01.2023.) 70%
Jaunuzceltām individuālām dzīvojamām mājām, kas klasificējamas kā gandrīz nulles enerģijas ēkas (spēkā no 01.01.2023.) 90%
Ēkām, kas uzceltas tādu projektu ietvaros, ko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra ir atzinusi par prioritārajiem investīciju projektiem (spēkā no 01.01.2023.) 50%
Jaunuzceltām vai pilnībā renovētām ēkām, kurām piešķirts BREEAM International New Construction, BREEAM Refurbishment and Fit-Out, LEED BD +C vai DGBN sertifikāts ar vismaz 55% vērtējumu (spēkā no 01.01.2024.) 50%

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotajai personai, aizbildnim vai aizgādnim jāreģistrē oficiālā elektroniskā adrese vai jāsniedz piekrišana elektroniskai saziņai ar Departamentu ar e-pasta starpniecību un minētajam elektroniskās saziņas kanālam ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu. Plašāka informācija pieejama sadaļā “NĪN atvieglojumi”.

Ar Saistošajiem noteikumiem ir iespējams iepazīties šeit https://likumi.lv/ta/id/312246-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-riga